Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra systematickej teológie

O katedre

Hlavné oblasti teológie, ktorými sa zaoberá katedra systematickej teológie, sú dogmatická teológia a morálna teológia.

Dogmatická teológia je časť teológie, ktorej predmetom sú teoretické pravdy viery o Bohu a jeho dielach (dogmata fidei). Dogmatická teológia je špekulatívna veda. Zatiaľ čo historické a praktické odbory teológie skúmajú formálne predpoklady historických daností a etické, sociálne a pastoračné dôsledky kresťanskej viery, dogmatika sa zaoberá obsahom Zjavenia (Boh, ktorý sa zjavuje), nakoľko je otvorené systematickému (špekulatívnemu) chápaniu.

Predmetom morálnej teológie sú praktické pravdy. Morálna teológia je pokusom o vedecké myslenie a systematický výklad Zjavenia týkajúceho sa morálneho života človeka, ktorý bol Bohom povolaný žiť v spoločenstve s ním prostredníctvom milosti.

Z histórie katedry

Katedra systematickej teológie vznikla v rámci reorganizácie katedier RKCMBF UK, ktorá prebehla k 1. septembru 2020, spojením katedier dogmatickej a morálnej teológie.