Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra praktickej teológie

O katedre

Hlavné oblasti teológie, ktorými sa zaoberá katedra praktickej teológie, sú pastorálna teológia, kánonické právo, liturgika a katechetika a náboženská pedagogika.

Pastorálna teológia sa zaoberá rôznymi aspektami pastoračného pôsobenia Cirkvi. Kánonické právo je časť teológie, ktorej predmetom sú práva, povinnosti a postavenie osôb v Cirkvi, vzťahy medzi nimi, majetkové vzťahy medzi cirkevnými inštitúciami pri správe cirkevného majetku, právomoc cirkevných orgánov, cirkevné tresty a ich ukladanie, učiteľská úloha cirkvi, právna úprava sviatostí, ako aj spôsob vymáhania práv a povinností pred cirkevnými administratívnymi a súdnymi orgánmi. Liturgika sa odborne zaoberá liturgiou, predovšetkým chápaním a formovaním liturgie alebo bohoslužieb, textov, obradov a predmetov. Katechetika je teologická disciplína zaoberajúca sa teóriou katechézy. Obsahovo i metodologicky má interdisciplinárny charakter, využíva poznatky a metódy z oblasti teológie, pedagogiky, didaktiky a komunikácie, napr. techniky poznania a analýzy skutočnosti, hermeneutické prostriedky interpretácie, metódy projektovania a organizácie katechézy a systémy hodnotenia. Náboženská pedagogika sa zaoberá procesom náboženského vzdelávania. Vychádza z myšlienky, že dobrý vzťah medzi ľuďmi a Bohom možno podporiť prostredníctvom vzdelávania. Takéto učenie sa neuskutočňuje len v cirkevnom alebo školskom kontexte, ale zasahuje do mnohých rôznych oblastí spoločenského života.

Predmety

Kánonické právo, kancelaristika; pastorálna teológia, homiletika, rétorika, technika reči a prednesu, misiológia, pastorálna medicína, pastorálna psychológia, pastoračná prax, masmediálna komunikácia, sociológia; všeobecná a vývinová psychológia, pedagogická psychológia, všeobecná pedagogika a teória výchovy, všeobecná didaktika, pedagogika dospelých, špeciálna pedaogika, základy katechetiky, teória náboženskej výchovy, didaktika náboženskej výchovy, katecheticko-pedagogická prax, základy metodológie výskumu, metodológia písania vedeckej práce, angličtina, nemčina, taliančina, francúzština; liturgika, liturgia sviatostí, pastorálna liturgika, liturgický spev, hudobná stránka liturgie, seminár z pastorálnej liturgiky, seminár liturgický priestor, gregoriánsky chorál.

Z histórie katedry

Katedra praktickej teológie vznikla v rámci reorganizácie katedier RKCMBF UK, ktorá prebehla k 1. septembru 2020, spojením katedier pastorálnej teológie, katechetiky a pedagogiky, kánonického práva a liturgiky.