Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra biblických vied

O katedre

Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est. — Neznalosť Písma, to je neznalosť Krista.

Hier., Comm. Is. prol. (CCSL 73, s. 1)

 

Už od počiatkov kresťanstva majú biblické vedy v rámci kresťanskej teológie jedinečné postavenie. Druhý vatikánsky koncil v článku 24 konštitúcie Dei verbum opäť potvrdil toto presvedčenie, keď citoval výrok pápežov Leva XIII. a Benedikta XV., že štúdium Svätého písma je akoby dušou posvätnej teológie. Preto štúdium posvätných spisov Božieho ľudu dáva základy celému teologickému výskumu, a to aj na našej fakulte.

Keby sme mali túto skutočnosť vyjadriť slovníkom prírodných vied, tak štúdium Biblie predstavuje základný výskum, ktorý sa potom následne aplikuje v jednotlivých disciplínach systametickej teológie do štuktúry vieroučných právd a morálnych princípov a v disciplínach praktickej teológie do liturgických a právnych predpisov či pastorálnych a katechetických prístupov. Hoci teda štúdium biblických vied neprináša bezprostredné teologické výsledky, predsa treba uznať, že bez systematického, hĺbkového, slobodného, vedeckého štúdia Svätého písma nemôže žiadna teologická náuka prinášať ovocie pravdivého poznania.

Preto má Katedra biblických vied aj na RKCMBF UK svoje neodňateľné miesto v bazálnej šturktúre výskumno-vzdelávacieho procesu, aby si uvedomoval každý jej absolvent, nech už sa rozhodne pracovať v ktorejkoľvek oblasti teologického bádania, že bez solídneho zakotvenia v Písme nemôže byť vo svojom výskume úspešný. Naša katedra má dve základné časti: Seminár starozákonných štúdií a Seminár novozákonných štúdií. Ich efektívne fungovanie je podoprené výučbou pomocných biblických vied, akými sú napríklad biblické jazyky, biblická archeológia alebo rôzne hermenutické metodológie, predstavené v dokumente Pápežskej biblickej komisie: Interpretácia Biblie v Cirkvi.

Z histórie katedry

 • De iure bola naša fakulta erigovaná 24. júna 1919, ale na na začiatok reálneho fungovania si musela ešte počkať ďalších sedemnásť rokov. No už pri tomto formálnom zakladajúcom akte bol menovaný za riadneho profesora biblických vied ThDr. Jozef Slabý. To dokazuje, akú silnú pozíciu mali biblické vedy v katolíckom teologickom štúdiu na Slovensku už od jeho počiatku.
 • Reálne mohla začať naša fakulta vykonávať svoju akademickú činnosť až po vydaní jej zriaďovacieho dekrétu Kongregáciou pre semináre a univerzitné štúdiá 15. augusta 1935. Následne ju Ministerstvo školstva ČSR v Prahe zriadilo aj de facto mohli na nej začať študovať prví študenti. 
 • V prvom akademickom roku 1936-1937 tvorili Katedru biblických vied: riadny profesor Nového zákona, ThDr. Ludvík Matoušůmimoriadny, od roku 1939 riadny, profesor pre Starý zákon ThDr. Štefan Zlatoš, a zastupujúci profesor pre biblickú filológiu ThDr. Jozef Búda.
 • V roku 1940 bola naša fakulta prijatá do zväzku fakúlt vtedy Slovenskej univerzity pod názvom: Katolícka bohoslovecká fakulta.

 •  25. júna 1945 bola naša fakulta na základe ideologických dôvodov vylúčená zo Slovenskej univerzity a stala sa "osobitnou vysokou školou." V tomto roku nastúpil na fakultu zastupujúci profesor pre Nový zákon a biblické jazyky ThDr. Štefan Janega.
 • V roku 1949 nastúpil na miesto asistenta pre novozákonné štúdiá neskorší profesor Nového zákona a dekan fakulty ThDr. Michal Krovina.
 • V roku 1950 komunistická diktatúra zosadila a do 1954 aj uväznila prof. Jozefa Búdu. Na jeho miesto prišiel ako docent pre biblické jazyky ThDr. Ján Froncz.
 • V roku 1951 bol za vedúceho Katedry biblických vied menovaný ThDr. Michal Krovina. V tomto roku nastúpil na fakultu nový asistent pre biblickú archeológiu a jazyky ThDr. Alojz Martinec.
 • V roku 1968 sa opätovne smel vrátiť na fakultu ako profesor pre Starý zákon ThDr. Jozef Búda a pôsobil na nej až do roku 1979.
 • V roku 1971 nastúpil na Katedru biblických vied nový asistent pre biblické jazyky ThDr. Vincent Mihalovič.
 • V roku 1976 sa vrátil na fakultu, tentoraz už ako profesor Starého zákona ThDr. Štefan Janega a pôsobil tam až do roku 1995.

 • 1. júla 1990 bola naša fakulta už ako Rimskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta opätovne prijatá do zväzku fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.