Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra biblických vied

O katedre

Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est. — Neznalosť Písma, to je neznalosť Krista.

Hier., Comm. Is. prol. (CCSL 73, s. 1)

 

Už od počiatkov kresťanstva majú biblické vedy v rámci kresťanskej teológie jedinečné postavenie. Druhý vatikánsky koncil v článku 24 konštitúcie Dei verbum opäť potvrdil toto presvedčenie, keď citoval výrok pápežov Leva XIII. a Benedikta XV., že štúdium Svätého písma je akoby dušou posvätnej teológie. Preto štúdium posvätných spisov Božieho ľudu dáva základy celému teologickému výskumu, a to aj na našej fakulte.

Keby sme mali túto skutočnosť vyjadriť slovníkom prírodných vied, tak štúdium Biblie predstavuje základný výskum, ktorý sa potom následne aplikuje v jednotlivých disciplínach systametickej teológie do štuktúry vieroučných právd a morálnych princípov a v disciplínach praktickej teológie do liturgických a právnych predpisov či pastorálnych a katechetických prístupov. Hoci teda štúdium biblických vied neprináša bezprostredné teologické výsledky, predsa treba uznať, že bez systematického, hĺbkového, slobodného, vedeckého štúdia Svätého písma nemôže žiadna teologická náuka prinášať ovocie pravdivého poznania.

Preto má Katedra biblických vied aj na RKCMBF UK svoje neodňateľné miesto v bazálnej šturktúre výskumno-vzdelávacieho procesu, aby si uvedomoval každý jej absolvent, nech už sa rozhodne pracovať v ktorejkoľvek oblasti teologického bádania, že bez solídneho zakotvenia v Písme nemôže byť vo svojom výskume úspešný. Naša katedra má dve základné časti: Seminár starozákonných štúdií a Seminár novozákonných štúdií. Ich efektívne fungovanie je podoprené výučbou pomocných biblických vied, akými sú napríklad biblické jazyky, biblická archeológia alebo rôzne hermenutické metodológie, predstavené v dokumente Pápežskej biblickej komisie: Interpretácia Biblie v Cirkvi.

Z histórie katedry