Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

E-mail: Pavol.Farkas (at) frcth.uniba.sk

Členovia katedry