Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. SSD. Blažej Štrba, PhD.

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Bc. v roku 1993 v odbore Filozofia na Pontificia Università Laterana Roma
 • Mgr. v roku 1996 v odbore Katolícka teológia na Pontificia Università Gregoriana Roma
 • SSL. v roku 2001 v odbore Sväté písmo na Pontificio Istituto Biblico Roma
 • SSD. v roku 2007 v odbore Biblické vedy a archeológia na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme na Pontificia Università Antonianum Roma
 • Doc. v roku 2021 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK v Bratislave

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

 • od roku 2020 vymenovaný Svätým otcom Františkom za člena Pápežskej Biblickej komisie
 • od roku 2021 je členom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
 • od roku 2021 je členom European Society for Catholic Theology
 • od roku 2005 je členom Society of Biblical Literature
 • od roku 2004 je členom The Catholic Biblical Association of America
 • od roku 2009 je šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca
 • od roku 2016 je členom Redakčnej rady vedeckého časopisu Rivista di teologia dell'evangelizzazione

Pedagogická činnosť

Vyučovanie a vzdelávanie:

 • od roku 2013 pôsobí na Fakulte biblických vied a archeológie Pápežskej univerzity Antonianum v Jeruzaleme, kde vedie kurzy:
  • Exegéza Starého zákona (podľa ponuky kurzu v konkrétnom roku: Lv, Nm, Dt, Joz, Sdc)
  • Teológia Starého zákona
  • Seminár naratívnej analýzy
 • od roku 2006 pôsobí na Katedre biblických vied RKCMBF UK, kde aktuálne vedie kurzy:
  • Starý Zákon 1-4
  • Nový zákon 1-4
  • Biblická hebrejčina
  • Biblická archeológia
  • Všeobecný úvod do Svätého Písma
  • Seminár zo Starého zákona 1-2
  • Seminár z Nového zákona 1-2
  • Vybrané biblické texty
 • Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia v zimnom semestri (v letnom semestri prednáša v Jeruzaleme):
  • utorok 14.00-15.00 v Zborovni na RKCMBF UK v Nitre podľa dohovoru

Vedecká činnosť

Oblasti výskumu, ktorým sa aktuálne venuje:

 • osoba Jozueho a Kniha Jozue
 • teológia a interpretácia Žalmov a Piesne piesní
 • biblická archeológia
 • teológia v listoch apoštola Pavla

Publikačné výstupy: 

 • ORCID: 0000-0002-9244-0630
 • osobný profil na portáli Academia
 • Osobný profil na portáli Research Gate
 • úplný prehľad publikačnej činnosti na EVIPUB Univerzity Komenského
 • osobná internetová stránka: www.blazejstrba.eu 
 •  

Prehľad najvýznamnejších publikácií s možnosťou voľného prístupu k vybraným textom

Monografie a kapitoly v monografiách:

 • Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! : An exegetical study of Josh 5,13-15. Frankfurt am Main: Peter Lang 2008. 404 s. ISBN 978-3-631-57599-4.
 • Dubovský, Peter - Hajas, Benedikt - Hidvéghyová, Lucia - Hroboň, Bohdan - Jančovič, Jozef - Juhás, Peter - Lapko, Róbert - Panczová, Helena - Pigula, Juraj - Sova, Milan - Štrba, Blažej (7% [10,70 AH]) - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton: Exodus (=Komentáre k Starému zákonu 3). Trnava : Dobrá kniha 2013. 948 s. ISBN 978-80-7141-766-8.
 • Andoková, Marcela - Dubovský, Peter - Hajas, Benedikt - Hidvéghyová, Lucia - Hroboň, Bohdan - Jenčíková, Agnesa Adriana - Juhás, Peter - Lapko, Róbert - Kľusková, Mykhaylyna - Marek, Libor - Sova, Milan - Štrba, Blažej (3% [1,93 AH]) - Štrbák, Martin - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton - Varšo, Miroslav - Vilhan, Pavel - Kacian, Adrian: Žalmy 51 - 75 (=Komentáre k Starému zákonu 5). Trnava: Dobrá kniha 2017. 691 s. ISBN 978-80-8191-066-1.
 • Ábel, František - Feník, Juraj - Hřebík, Josef - Juhás, Vladimír - Korytiaková, Martina - Kráľová, Dagmar - Naništová, Eva - Panczová, Helena - Pavelčík, Július - Varšo,Miroslav - Štrba, Blažej (10.6% [1,97 AH]) - Štrba, Blažej (ed.): Emócie v Biblii: výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii (=Studia Biblica Slovaca Supplementum 3). Bratislava: RKCMBF UK 2018. 326 s. ISBN 978-80-88696-75-9.
 • Andoková, Marcela - Lapko, Róbert - Hroboň, Bohdan - Dubovský, Peter - Hajas, Benedikt - Hidvéghyová, Lucia - Hroboň, Bohdan - Jančovič, Jozef - Jenčíková, Agnesa Adriana - Juhás, Peter - Kľusková, Mykhaylyna - Kováčik, Marián - Marek, Libor - Panczová, Helena - Pigula, Juraj - Sova, Milan - Strenková, Iveta - Štrba, Blažej (3.538% [1,57 AH]) - Štrbák, Martin - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton - Varšo, Miroslav - Vilhan, Pavel: Žalmy 76 - 100  (=Komentáre k Starému zákonu 6). Trnava: Dobrá kniha 2018. 659 s. ISBN 978-80-8191-135-4.
 • Štrba, Blažej: Joshua s profile at the descent from Mount Sinai. In: Liber Annuus: Annual of the Studium Biblicum Franciscanum Jerusalem. Milano: Edizioni Terra Santa 2023. S. 141-178. ISBN 979-12-5471-176-7.

Vedecké články a príspevky z konferencií:

 • Štrba, Blažej: Šôšannah of the Canticle. In: Biblica. Vol. 85, N. 4 (2004), s. 475-502. ISSN 0006-0887.
 • Štrba, Blažej: Did the Israelites Realise Why Moses Had to Die? In: Revue Biblique. Vol. 3 (2006), s. 337-365. ISSN 0035-0907.
 • Štrba, Blažej: Sight or Skin? Revisiting Deuteronomy 34:7c. In: The Catholic Biblical Quarterly. Vol. 83, N. 1 (2021), s. 1-17. ISSN 0008-7912.
 • Štrba, Blažej: Warum steht in Lk 18,38 eboésen? In: Biblische Notizen. Neue Folge. Vol. 128 (2006), s. 43-59. ISSN 0178-2967.
 • Štrba, Blažej: The Echo of Psalm 1 in the Sermon on the Mount (Mt 5-7). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Theologica Olomucensia. Č. 12 (2011), s. 19-36. ISSN 1212-9038.
 • Štrba, Blažej: Joshua's Leadership into the Land epitomized in Luke 23:42. In: Liber Annus. Vol. 64 (2015), s. 273-285. ISSN 0081-8933.
 • Štrba, Blažej: Kritická hodnota Slova. In: Nové horizonty. Roč. 2, č. 3 (2008), s. 111-114. ISSN 1337-6535.
 • Štrba, Blažej: Pavlov poklad v hlinených nádobách. In: Liturgia. Roč. 19, č. 1 (2009), s. 15-21. ISSN 1210-0676.
 • Štrba, Blažej: "Zjavenie Pána" alebo "Mojžišovo povolanie"? Literárno-kritické porovnanie pomenovaní state Ex 3-4. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 125-147. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Spravodlivý a milosrdný Boh - už v Knihe Exodus. In: Liturgia. Roč. 21, č. 1 (2011), s. 68-90. ISSN 1210-0676.
 • Štrba, Blažej: Hľadanie pokory v starozákonnej tradícii ako podnet pre dnešnú teológiu. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 10, č. 1 (2013), s. 43-71. ISSN 1335-8081.
 • Štrba, Blažej: Prečo "odoprel si" v Ž 8,6a. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 5, č. 1 (2013), s. 74-85. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Od pohľadu k oslave okrídleného ochrancu. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 41-69. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Nemá deň dvanásť hodín? Pozadie židovského a ranokresťanského delenia času. In: Liturgia. Roč. 24, č. 3 (2014), s. 193-211. ISSN 1210-0676.
 • Štrba, Blažej: Ľútostivý a milostivý Boh: Komparácia slovenských prekladov niektorých charakteristík Boha s ich hebrejským originálom. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 7, č. 1 (2015), s. 22-59. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Bezhraničné Božie odpustenie? Hebrejský koreň slh a jeho grécke preklady ako základný prvok teológie Starého zákona o odpustení. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 7, č. 2 (2015), s. 185-219. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Pozastavený Jordán v Joz 3, 17. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 184-193. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Vplyv latinského misericors na novozákonnú prekladovú voľbu "milosrdný". In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 250-259. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Vyničenie národov podľa Knihy Jozue alebo sebazničenie mysle čitateľa. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 15-43. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Od kráľovho krčaha k prorokovmu: Prieskum motívu "krčaha" v masoretskom texte. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 11-28. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej, Badíková, Zuzana: Štruktúra modlitby v Neh 9,5-10,1 nový návrh. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 14, č. 1 (2022), s. 11-48. ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Návrat k žalmovej prosbe o zmilovanie. In: Ad fontes liturgicos 6. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 2015, s. 10-47. ISBN 978-80-555-1504-5.
 • Štrba, Blažej: Mojžišov profil podľa Knihy žalmov. In: Osobnosti našej viery (=Studia Xaveriana 4). Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2016, s. 5- 24. ISBN 978-80-88937-72-2.
 • Štrba, Blažej: Ten times on Sinai. In: Tvoje oči videli: Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. (=Studia Biblica Slovaca Supplementum 5) Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2021, S. 7-36. ISBN 978-80-223-5233-8.
 • Štrba, Blažej: Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu epiballo. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 2005. Svit: Katolícke biblické dielo 2006, s. 60-72. ISBN 80-89120-06-7.
 • Štrba, Blažej: Miqveh - rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v rannom judaizme. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 2006. Svit: Katolícke biblické dielo 2007, s. 79-106. ISBN 978-80-89120-11-6.
 • Štrba, Blažej: Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555. In: Martin Luther po päťsto rokoch. Bratislava: Veda 2018, s. 42-72. ISBN 978-80-89489-35-0.
 • Štrba, Blažej: Pesach ako záver i začiatok. K problematike porozumenia masoretského a gréckeho textu Joz 5, 10-12. In: Biblia i współczesność. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "ELPIS" 2016., s. 110-125. ISBN 978-83-63055-29-5.
 • Štrba, Blažej: Zákony o očisťovaní v Knihe Levitikus. In: Legislatívne texty Biblie. Nitra: KS sv. Gorazda 2007, s. 118-130. ISBN 978-80-88696-51-3.
 • Štrba, Blažej: Termín srdce ako svedomie v Starom zákone. Niekoľko poznámok. In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti. Nitra: KS sv. Gorazda 2007, s. 135-141. ISBN 978-80-88696-53-7.
 • Štrba, Blažej: Legislatívne texty Knihy Levitikus v spisoch Corpus Paulinum. In: Legislatívne texty Biblie 2. Bratislava - Nitra: RKCMBF UK a KS sv. Gorazda 2008, s. 168-186. ISBN 978-80-88696-57-5.
 • Štrba, Blažej: Nečistý nemá dedičstvo (Ef 5,5). Komparácia pojmov nečistota a dedičstvo v Corpus Paulinum s ich starozákonným použitím. In: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov: Prešovská univerzita 2009, s. 73-90. ISBN 978-80-555-0034-8.
 • Štrba, Blažej: Satanov anjel (2Kor 12,7): niekoľko poznámok k biblickej biografii satana v spisoch Corpus Paulinum. In: Angelológia a jej súčasné interpretácie. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2009, s. 123-144. ISBN 978-80-88937-38-8.
 • Štrba, Blažej: Kňaz podľa radu Melchizedechovho. In: Kňaz včera a dnes. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2010, s. 103-117. - ISBN 978-80-88937-42-5.
 • Štrba, Blažej: Novozákonní presbyteri : skúmaním pojmu "presbyter" ku koreňom kňazskej identity. In: Kňaz včera a dnes. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2010, s. 37- 48. ISBN 978-80-88937-42-5.
 • Štrba, Blažej: Charakteristika starozákonného kňazstva. Niektoré aspekty, dôležité pre novozákonného presbytera. In: Kňaz včera a dnes. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2010, s. 18- 30. ISBN 978-80-88937-42-5.
 • Štrba, Blažej: Rozzúrený pomstiteľ : prieskum použitia hebrejského koreňa nqm s emotívnym podfarbením ako Božieho prívlastku. In: Aký je Boh Starého a Nového zákona? Prešov: Michal Vaško 2016, s. 9-44. ISBN 978-80-7165-994-5.
 • Štrba, Blažej: Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom podľa exegétov. In: Text v kontextoch (text v interdisciplinárnych interpretáciách). Košice: UPJŠ 2018, s. 155-193. ISBN 978-80-8152-594-0.
 • Štrba, Blažej: Pavlova slabosť - podmienka apoštola (12,1-13,13). In: Témy z Druhého listu Korinťanom. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2009, s. 111-121. ISBN 978-80-88937-37-1.
 • Štrba, Blažej: Vášnivý a spoľahlivý Pavol. In: Témy z Druhého listu Korinťanom. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2009, s. 11-21. ISBN 978-80-88937-37-1.
 • Štrba, Blažej: Sláva Božia cez dve tváre - Mojžišovu a Pavlovu. In: Témy z Druhého listu Korinťanom. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2009, s. 30-38. ISBN 978-80-88937-37-1.
 • Štrba, Blažej: "Unique use of the name 'Jesus' in Luke 23:42" In: Research Reports The Seventieth International Meeting of the Catholic Biblical Association of America. Santa Clara: Santa Clara University 2007. S. 12-13.
 • Štrba, Blažej: Eleazar Installs Joshua: An Analysis of Num 27:22- 23. In: Research reports. The Seventy-First International Meeting of the Catholic Biblical Association of America. Bronx, New York: Fordham University 2008. S. 11.
 • Štrba, Blažej: The Prophet like Moses. In: Research reports. The Seventy-Second International Meeting of the Catholic Biblical Association of America. Omaha, Nebraska: Creighton University 2009. S. 10.
 • Štrba, Blažej: What do Noah and Jonah share and what they do not. In: International Organisation for the Study of the Old Testament - 23rd Congress of IOSOT. Aberdeen: Brill 2019. S. 198.
 • Štrba, Blažej: One prophet like Moses within the Hexateuch. In: International Organisation for the Study of the Old Testament - 21st Congress of IOSOT. München: Ludwig-Maximilians-Universität 2013. S. 186-187.
 • Štrba, Blažej: Dalla vista alla lode : Un cambio teologico del Salterio nel Sal 63,3-4. In: Žalmy 2012. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2012, s. 17. ISBN 978-80-88937-49-4.
 • Štrba, Blažej: Bojazlivosť a bohabojnosť v Knihe Jozue. In: Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej tradícii. Badín: KS sv. Františka Xaverského 2018, s. 18. ISBN 978-80-88937-80-7.
 • Štrba, Blažej: Why Mattatiah appeared like Joshua in 1 Macc 2. In: Conference Guidebook Intrabiblical Interpretation of the Former Prophets, 13 - 15 December 2019 Badín. Nitra: KS sv. Gorazda 2019, s. 44-44. ISBN 978-80-89481-52-1.
 • Štrba, Blažej: Fragrance as an Expression of Reciprocal Relationship. In: Biblical Anthropology : A Message for Contemporary People. Krakow: Wydawnictwo WAM 2023, s. 405-434. ISBN 978-83-277-3113-5.
 • Štrba, Blažej: Mattathias as Joshua in 1 Macc 2. In: Studia Biblica Slovaca. Roč. 15, č. 1 (2023), s. 51-69. ISSN 1338-0141.

Učebné texty a texty pre univerzitu:

Odborné a popularizačné práce:

 • Jančovič, Jozef, Štrba, Blažej: Biblické fragmenty. Badín : Cleopas , 2021. - 1. vyd. - 163 s. ISBN 978-80-974092-0-3.
 • Štrba, Blažej: To Love the Other: Deuteronomy and Immigrants In: The Bible Today. - Roč. 45, č. 4 (2007), s. 214-218. - ISSN 0006-0836.
 • Štrba, Blažej: Meno Ježiš. In: Slovo. - Roč. 42, č. 26 (2010), s. 10-11. - ISSN 1335-7492.
 • Štrba, Blažej: Parfumy z čias Ježišovho pohrebu. In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 16/17 (2011), s. 15. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Ako skončil Poncius Pilát a jeho manželka In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 16/17 (2011), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Pilátova žena. In: Katolícke noviny. - Roč. 126, č. 16/17 (2011), s. 14. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Mysleli si, že je Ježišovým otcom. In: Katolícke noviny. - Roč. 127, č. 51-52 (2012), s. 30. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Nárek vyjadrený v žalmoch je modlitbou dôvery. In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 44 (2016), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Bože môj, Bože môj, prečo...? In: Katolícke noviny. - Roč. 131, č. 10 (2016), s. 8-9. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Štrba, Blažej: Čo nám o Vianociach hovorí Písmo. In: Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 51-52 (2021), s. 22-23. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.
 • Štrba, Blažej: Ježiš dal Veľkej noci nový rozmer. In: Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 13-14 (2021), s. 8-9. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.
 • Štrba, Blažej: Mesiáš bol človek Ježiš. In: Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 47 (2021), s. 14-14. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.
 • Štrba, Blažej: "Čo im odpoviem?" (Ex 3,13) Odpovede exegétov a podnet pre teológov. In: Fórum pastorálních teologů 7. Jak vykládat Písmo svaté. Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma 2008, s. 53-73. ISBN 978-80-7412-002-2.
 • Štrba, Blažej: Žije vo mne Kristus. Význam Pavlovho výroku v Gal 2,20a a jeho využitie Otcami a matkou Máriou Alfonzou. In: Veľkosť jednoduchého života - slávnostný zborník venovaný 200. výročiu narodenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy. Martin: Quickprint 2014. - S. 32-45. - ISBN 978-80-971698-6-2.
 • Štrba, Blažej: Krv v Biblii. In: Pútnik svätovojtešský: kalendár na rok 2023. Roč. 151. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2022, s. 103-109. ISBN 978-80-8161-589-4.
 • Štrba, Blažej: Laudatio pri príležitosti udelenia ceny Fides et ratio doc. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi. In: Radosť a Nádej. Roč. 24, č. 2 (2022), s. 70-73. ISSN 1335-3543.
 • Štrba, Blažej, ed.: Nasledovníci či svätí? Odpovie evanjelista Marek: Adventný víkend s Bibliou 8. Tematický biblický seminár. (Sprievodca). Badín: Cleopas, 2023. 20 s. ISBN 978-89-974092-2-7.
 • Štrba, Blažej: Judita a Mária. In: Estote Benedicti. Č. 36 (2023), s. 19.

Recenzie a edičné práce:

 • Štrba, Blažej: Ročenka Studia Biblica Slovaca. In: Studia Biblica Slovaca 2005. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2006. - S. 5-9. - ISBN 80- 89120-06-7.
 • Štrba, Blažej: Jozef Heriban, Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie. In: Catholic Biblical Quarterly. - Roč. 68, č. 4 (2006), s. 732-734. - ISSN 0008- 7912.
 • Štrba, Blažej: Michael F. Patella, O.S.B.: The Gospel According to Luke. In: Studia Biblica Slovaca 2007. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. - S. 110-111. - ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Štrba, Blažej: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie I. In: Studia Biblica Slovaca 2007. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. - S. 112-114. - ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Štrba, Blažej: Stanislao Loffreda: Cafarnao V. Documentazione fotografica degli svaci (1968-2003). In: Studia Biblica Slovaca 2007. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. - S. 116-117. - ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Štrba, Blažej: Henry Ansgar Kelly, Satan. A Biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xi + 360 s. ISBN 978-0-521-60402-4. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 89-91. - ISSN (print) 1338-0141 Rec.: Satan. A Biography / Kelly, H. A. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Štrba, Blažej: Heribanov príručný lexikón biblických vied v taliančine. In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 4 (2010), s. 187-191. - ISSN 0139-861X.
 • Štrba, Blažej: Varšo, Miroslav: Abdiáš, Jonáš, Micheáš (Komentáre k Starému zákonu 2). In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 86-89. - ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Peter Dubovský - Jean-Pierre Sonnet (eds.): Ogni Scrittura é ispirata. Nuove prospettive sull'ispirazione biblica (Lectio 5). In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 131-139. - ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Braulik, Georg: Studien zu Buch und Sprache des Deuteronomiums (SBAB 63). In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 264-267. - ISSN 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Giuntoli, Federico - Schmid, Konrad (eds.): The Post-Priestly Pentateuch. New Perspectives on Its Redactional Development and Theological Profiles (FAT 101), Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 99-103. - ISSN (print) 1338-0141.
 • Štrba, Blažej: Braulik, Georg: Tora udn Fest. Aufsätze zum Deuteronomium und zur Liturgie (SBAB 69). In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 13, č. 1 (2021), s. 127-128. ISSN (print) 1338-0141 ISSN (online) 2644-4879.
 • Štrba, Blažej (ed.): Studia Biblica Slovaca 2005. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2006. - 100 s. ISBN 80-89120-06-7.
 • Štrba, Blažej (ed.): Studia Biblica Slovaca 2006. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2007. - 195 s. ISBN 978-80-89120-11-6.
 • Štrba, Blažej (ed.): Studia Biblica Slovaca 2007. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. - 123 s. ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Štrba, Blažej (ed.): Studia Biblica Slovaca 2008. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. - 115 s. ISBN 978-80-891-2020-8.
 • Štrba, Blažej (ed.): Témy z Druhého listu Korinťanom : zborník biblicko-teologických prednášok. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - 128 s. ISBN 978-80-88937-37-1.
 • Repko, Jozef - Štrba, Blažej (eds.): Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. ISBN 978-80-88937-42-5.
 • Štrba, Blažej: Dielo Ladislava Záborského v Kňazskom seminári v Badíne. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2012. - 62 s. [CD-ROM] ISBN 978-80-88937-50-0.
 • Štrba, Blažej (ed.): Slovom žalmu k jubileu 1. [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2013. - 100 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-88937-62-3.
 • Štrba, Blažej (ed.): Slovom žalmu k jubileu 2. [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2013. - 199 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-88937-63-0.
 • Štrba, Blažej (ed.): Slovom žalmu k jubileu 3. [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2014. - nestr. [CD-ROM]. ISBN 978-80-88937-64-7.
 • Štrba, Blažej (ed.): Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie. - 1. vyd. - Badín : [s.n.], 2014. - 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4.
 • Štrba, Blažej (ed.): Osobnosti našej viery. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2016. - 128 s. - (Studia Xaveriana ; Zv. 4). ISBN 978-80-88937-72-2.
 • Štrba, Blažej (ed.): Emócie v Biblii : výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018. - 326 s. [18,65 AH] [print]. - (Studia Biblica Slovaca -Supplementum ; zv. 3). ISBN 978-80-88696-75-9.
 • Badlíková, Zuzana - Korytiaková, Martina - Štrba, Blažej (eds.): Conference Guidebook Intrabiblical Interpretation of the Former Prophets, 13 - 15 December 2019 Badín. - 1. vyd. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2019.- 124 s. [print] UKOVO2020. ISBN 978-80-89481-52-1.

Odborné preklady:

 • Štrba, Blažej: Sväté písmo pre každého : Pieseň piesní 1-8 In: Sväté písmo pre každého. - Roč. 8, č. 7 (2008), s. 2-29. - ISSN 1336-0205.
 • Štrba, Blažej: Text 11QMelchizedech (11Q13). In: Kňaz včera a dnes. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2010. - S. 118- 119. - ISBN 978-80-88937-42-5.

Práce zverejnené iba on-line: