Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. PhD.

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Mgr. v roku 1989 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK
 • ThDr., PhD. v roku 1997 v odbore Katolícka teológia na Pontificia Università Gregoriana Roma
 • PhD. v roku 2000 v odbore Systematická filozofia na FiF TU
 • Doc. v roku 2002 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK
 • Prof. v roku 2009 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK

Členstvo v profesných organizáciách:

 • v rokoch 2003-2007 člen Vedeckej rady FiF KU v Ružomberku
 • od roku 2006 člen Vedeckej rady RKCMBF UK v Bratislave
 • od roku 2006 člen Odborovej rady pre doktorandské štúdium katolíckej teológie
 • od roku 2005 člen Redakčnej rady časopisu Stidia Biblica Slovaca
 • v rokoch 2011-2014 odborný garant Hodnotiteľskej komisie MŠ ako reprezentatívneho zástupcu sektora VŠ v oblasti humanitných vied

Pedagogická činnosť

Vyučovanie v akademickom prostredí:

 • v rokoch 2005-2013 pôsobil ako profesor na FiF UKF v Nitre
 • od roku 1999 pôsobí na Katedre biblických vied RKCMBF UK, kde aktuálne vedie kurzy:
  • Nový zákon 2-4
  • Základy biblickej gréčtiny 1-2
  • Seminár z Nového zákona 1-2
  • Seminár z biblickej gréčtiny 1-2
  • Biblické vedy pre doktorandov
  • Nový zákon pre doktorandov

Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia:

 • v pondelok 13.30-14.30 v Kabinete biblických vied na RKCMBF UK v Nitre
 • alebo celoročne online na mailovej adrese: farkas@frcth.uniba.sk

Vedecká čnnosť

Oblasti výskumu, ktorým sa aktuálne venuje:

 • teória symbolu a symbolika v biblických spisoch, najmä v Zjavení apoštola Jána
 • Jánovo dielo so zameraním na Evanjelium podľa Jána
 • Petrove listy a osoba apoštola Petra
 • teológia v listoch apoštola Pavla

Publikačné výstupy: 

 • ORCID: 0000-0003-3386-8167
 • osobný profil na portáli Academia
 • úplný prehľad publikačnej činnosti na EVIPUB Univerzity Komenského
 •  

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Monografie a kapitoly v monografiách:

 • Pavol Farkaš, La "Donna" di Apocalisse 12 Storia, bilancio, nuove prospettive. Roma : Editrice Pontificia Universitá Gregoriana , 1997. 274 s. ISBN 88-7652-758-3.
 • Pavol Farkaš, Il simbolo della "Donna" di Ap 12 e la sua interpretazione. In: Dummodo Christus annuntietur. Studi in onore del prof. Jozef Heriban. - Roma : LAS, 1998. - ISBN 88-213-0441-9. - S. 229-246.
 • Pavol Farkaš, Novozákonné texty symbolika a interpretácia. Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského , 2000. 152 s. ISBN 80-88937-02-7.
 • Pavol Farkaš, Ježišova reč na vrchu. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2001. 134 s. ISBN 80-88696-30-5.
 • Pavol Farkaš, Symbolika čísiel a farieb v Zjavení apoštola Jána. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2003. 136 s. ISBN 80-88696-34-8.
 • Pavol Farkaš, Naratívne umenie evanjelistu Lukáša. Bratislava : Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta , 2007. 129 s. ISBN 978-80-88696-48-3.
 • Pavol Farkaš ... [et al.], Poznaj Boha ako seba samého. Nitra : Gorazd , 2012. 100 s. ISBN 978-80-89481-20-0.
 • Pavol Farkaš (4%), Peter Dubovský ed., Marek komentáre k Novému zákonu. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 1036 s. ISBN 978-80-7141-792-7.
 • Pavol Farkaš, Róbert Horka, Textologické a teologické aspekty pašií v Evanjeliu podľa Jána S komentárom Aurélia Augustína. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK , 2017. 152 s. ISBN 978-80-88696-72-8.

Vedecké články a príspevky na konferenciách: 

 • Pavol Farkaš, Protoevanjelium Jakubovo. Úvod a poznámky Pavol Farkaš. In: Diakonia. - Roč. 28, č. 3 (1991), s. 242-247. ISSN 0394-8927.
 • Pavol Farkaš, Apocalypsis hodie est Čas Apokalypsy je dnes. Niekoľko poznámok pri príležitosti 1900. výročia jej napísania. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 44, č. 4 (1995), s. 13-17. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Niektoré dôležité aspekty teológie listu Hebrejom. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 44, č. 3 (1995), s. 20-25. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Pane, ja hľadám tvoju tvár Úvaha nad Písmom. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 44, č. 1 (1995), s. 11-14. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Žena odetá slnkom (Zjv 12). In: Apokalypsa - Zjavenie sv. Jána. - Žilina : Edis,1999. - ISBN 80-7100-588-6. - S. 95-101.
 • Pavol Farkaš, Konštitúcia Dei Verbum a fundamentalistická lektúra v dokumente PBK Interpretácia Biblie v Cirkvi. In: Dokument PBK : Interpretácia Biblie v Cirkvi. - Žilina : Edis, 1998. - ISBN 80-7100-481-2. - S. 15-18.
 • Pavol Farkaš, Lo sguardo di fede in Giovanni. In: La fede : evento e promessa. - Roma : Citta Nuova Editrice, 2000. - ISBN 88-311-3338-1. - S. 157-166.
 • Pavol Farkaš, Ježišova reč na vrchu Blahoslavenstvá. In: Teologické reflexie. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2000. - ISBN 80-88741-32-7. - S. 3-24.
 • Pavol Farkaš, "Niewiasta obleczona w slonce" (Ap 12). In: Salvatoris Mater. - Roč. 2 , č. 4 (2000), s. 41-50. ISSN 1507-1669. Vyšlo aj: Apokalypsa - Zjavenie sv. Jána Žilina : Edis, 1999. ISBN 80-7100-588-6 S. 95-101.
 • Pavol Farkaš, Text modlitby Otčenáš Exegéza a teológia. In: Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty, 1. - Banská Bystrica : Inštitút sociálnych  a kultúrnych štúdií FHV UMB, 2000. - ISBN 80-8055-406-4. - S. 31-43.
 • Pavol Farkaš, Interpretácia modlitby Otče náš u sv. Augustína. In: Modlitba v teologickom a etnologickom kontexte. - Banská Bystrica : FHV UMB, 2001. - ISBN 80-8055-560-5. - S. 20-23.
 • Pavol Farkaš, Nový Jeruzalem v znamení numerickej symboliky. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 1, č. 4 (2001), s. 48-56. ISSN 1335-9185.
 • Pavol Farkaš, Chroma kai Symmetria Filozoficko-náboženské a antropologické pozadie numerickej a chromatickej symboliky v Zjavení apoštola Jána. In: Slovak Studies 33-34, suppl. 2. - Rome : Slovak Institute, 2002. - S. 7-17. ISSN 0583-5577.
 • Pavol Farkaš, Niektoré aspekty antropológie Knihy Jób. In: Slovak Studies 33-34, suppl. 1. - Rome : Slovak Institute, 2002. - S. 17-22. ISSN 0583-5577.
 • Pavol Farkaš, Služba biskupa podľa 1 Tim 3, 1-7. In: Služba biskupa v historickom a súčasnom kontexte. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2002. - ISBN 88741-38-6. - S. 149-153.
 • Pavol Farkaš, Homo miserabilis Trpiaci Jób v dialógu so svojimi priateľmi. In: Slovak Studies 33-34, suppl. 1. - Rome : Slovak Institute, 2002. - S. 7-16. ISSN 0583-5577.
 • Pavol Farkaš, Starozákonná múdroslovná literatúra. In: Zborník filozoficko-teologických štúdií, 1. - Banská Bystrica-Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2002. - ISBN 80-88937-11-6. - S. 30-37.
 • Pavol Farkaš, Symbolika čísla štyri a násobkov v textoch Zjavenia apoštola Jána. In: Teologické reflexie 2. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave - Kňazský seminár v Nitre, 2003. - ISBN 80-88741-41-6. S. 35-42.
 • Pavol Farkaš, Koncept šťastia v hierarchii životných hodnôt antických kultúr. In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - Bratislava : Iris, 2003. - ISBN 80-89018-57-2. - S. 175-180.
 • Jana Moricová, Pavol Farkaš, Bratia a sestry Ježiša Krista v evanjeliových textoch. In: Teologické reflexie 3. - Nitra : Kňazský seminár, 2004. - ISBN 80-88741-55-6. - S. 36-43.
 • Pavol Farkaš, "Divadlo" scény ukrižovania ako vrchol estetiky v evanjeliu podľa Lukáša (23,48).. In: Gorazdov Močenok. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2004. - ISBN 80-88741-49-1. - S. 1-5. 
 • Pavol Farkaš, Autenticita modlitby v kontexte Starého zákona a Mt. 6,5-8. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s.  17-23. ISSN 1335-9185.
 • Pavol Farkaš, Personalistický rozmer integrity ľudskej osoby v biblickom texte. In: Za personalistickú kultúru. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej unierzity, 2004. - ISBN 80-89074-98-7. - S. 11-19.
 • Pavol Farkaš, Status quaestionis štúdií o reči na vrchu z hľadiska literárneho, filozoficko-etického a teologického. In: Teologické reflexie 3. - Nitra : Kňazský seminár, 2004. - ISBN 80-88741-55-6. - S. 27-34.
 • Pavol Farkaš, Dobrý človek vo svetle antropologickej symboliky očí a srdca.In: Formovanie dobrého človeka. - Nitra : Univerzita Konštantína filozofa, 2005. - ISBN 80-8050-947-6. - S. 97-104.
 • Pavol Farkaš, Numerická symbolika a jej literárno-estetická funkcia pri kompozícii novozákonných textov. In: Explikácia, aplikácia, aktualizácia. - Žilina : Edis, 2006. - ISBN 80-8070-528-3. - S. 64-67.
 • Pavol Farkaš, Výchova človeka k autentickým hodnotám v bibilickom kontexte Ježišova interpretácia zákona. In: Špecifické aspekty edukácie človeka. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2006. - ISBN 80-88741-68-8. - S. 25-35.
 • Pavol Farkaš, Antropologická symbolika odevu v biblických textoch ako prejav morálnej dispozície človeka. In: Acta Moralia Tyrnaviensia 1. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - ISBN 80-8082-103-8. - S. 154-160.
 • Pavol Farkaš, Ježišova Reč na vrchu v kontexte morálnej filozofie a kresťanskej spirituality. In: Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka. - Rožňava : Biskupský úrad Rožňava, 2006. - ISBN 80-968947-7-3. - S. 139-145.
 • Pavol Farkaš, Interpretácia manželstva starozákonného proroka Ozeáša Možnosti a riešenia. In: Teologické reflexie 4. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2006. - ISBN 80-88741-69-6. - S. 39-45.
 • Pavol Farkaš, Hlavné etapy interpretácie Ježišovej reči na vrchu - adresáti, etické požiadavky a ich splniteľnosť. In: Teologické reflexie 4. - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF - Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2006. - ISBN 80-88741-69-6. - S. 3-17.
 • Pavol Farkaš, Antropologický aspekt v apokalyptických textoch staroveku Pavol Farkaš. In: Člověk, dějiny, hodnoty 3 : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. - Ostrava :  Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2007. - ISBN 80-7368-273-7. - S. 130-134.
 • Pavol Farkaš, Problematika svedomia v texte 1 Jn 3,19-22. In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti. - Bratislava: Univerzita Komenského RKCMBF Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - ISBN 978-80-88696-53-7. - S. 142-144.
 • Pavol Farkaš, Problematika trestu odvety a princípu ius talionis v historickom, legislatívnom a etickom kontexte. In: Legislatívne texty Biblie. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - ISBN 978-80-88696-51-3. - S. 131-137.
 • Pavol Farkaš, Život podľa Desatora. Katolícky príspevok k dialógu Pöhlmann - Stern. In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. - Ružomberok :  Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8084-226-0. - S. 60-72.
 • Pavol Farkaš, Absolútne a relatívne v textoch apoštola Pavla.In: Legislatívne texty Biblie 2. - Bratislava - Nitra :  Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008. - ISBN 978-80-88696-57-5. - S. 187-193.
 • Pavol Farkaš, Axiologický vzťah poznania, slobody a svedomia v texte 1Kor 8, 7-13. In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti 2. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave RKCMBF Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008. - ISBN 978-80-88696-58-2. - S. 25-27.
 • Pavol Farkaš, Biblický rozmer prísahy V ekleziálnej interpretácii. In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti 4. Zborník z vedeckej konferencie (CD ROM). - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave - RKCMBF, 2009. - ISBN 978-80-88696-60-5. - S. 108-111.
 • Pavol Farkaš, Interpretácia podobenstva o nespravodlivom a pochválenom správcovi (Lk 16, 1-9). In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - ISBN 978-80-223-2893-7. - S. 56-63.
 • Pavol Farkaš, Interpretácia textu Zjv 1,12-16 vo svetle transpozície starozákonných atribútov. In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - ISBN 978-80-7165-994-5. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 117-126.
 • Pavol Farkaš, Interpretácia a pravda Svätého písma v historickom a teologickom kontexte. In: Teologický časopis. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 55-62. ISSN 1336-3395.
 • Pavol Farkaš, Čnosť viery, nádeje a lásky: ich štrukturálna funkcia v listoch Nového zákona. In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8191-154-5. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 65-70. 
 • Pavol Farkaš, Znamenie spoločenstva - koinónia - v texte Gal 2,9 vo svetle petro-pavlovského dialógu. In: Tvar a tvár našej Cirkvi : Ekleziologické štúdie, články a perspektívy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-88696-81-0. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2021. - S. 9-13.

Prehľadové a popurazičané štúdie:

 • Pavol Farkaš, Qumránske zvitky vo Vatikánskych múzeách. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 43, č. 3 (1994), s. 18. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Chudoba, ktorá nie je blahoslavená. In: Sieť. - Roč. 1, č. 3 (2000), s. 13-16.
 • Pavol Farkaš, Kniha Kazateľ alebo je naozaj všetko len márnosť? Aktuálnosť posolstva knihy Kazateľ pre duchovný život kresťana v súčasnosti. . In: Súčasné spirituálne podoby ľudského života : Viera, nádej, láska a mravnosť. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-585-0. - S. 113-120.
 • Pavol Farkaš, Minulosť a prítomnosť biblických vied v slovenskom kontexte. In: Studia Biblica Slovaca 2005. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2006. - ISBN 80-89120-06-7. - S. 11-16.
 • Pavol Farkaš, Katechetická interpretácia evanjelií. In: Svedok, vyznávač, mysliteľ. Ján Chryzostom kardinál Korec. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009. - ISBN 978-80-969787-2-4. - S. 334-339.
 • Pavol Farkaš, Vedecká a odborná literatúra o Evanjeliu podľa Marka v slovenskom a českom kontexte. In: Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka. - ISBN 978-80-88696-61-2. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2011. - S. 9-14.
 • Pavol Farkaš, Lazár, poď von! (Jn 11,43). In: Katolícke noviny. - Roč. 130, č. 14/15 (2015), s. 6-7. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.

Vysokoškolské učebnice a iné texty pre univerzitu:

 • Pavol Farkaš, Špecifická numerická a chromatická symbolika v textoch Zjavenia sv. Jána. Bratislava : [s.n.] , 2002. 106 s.
 • Pavol Farkaš, Vybrané perikopy z Evanjelia podľa Jána. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2003. 90 s. ISBN 80-88696-36-4.
 • Pavol Farkaš, Spisy Corpus paulinum Vybrané témy a texty. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK , 2019. 117 s. ISBN 978-80-88696-76-6. 

Prekladové a editorské práce:

 • Narodenie Márie Protoevanjelium Jakubovo; preložil Pavol Farkaš. In: Diakonia. - Roč. 28, č. 3 (1991), s. 248-279. ISSN 0394-8927.
 • Ján Pavol II., Kňazské srdce zapálené Kristovou láskou; preložil Pavol Farkaš. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 42, č. 1-2 (1993), s. 21-22. ISSN 0394-8978.
 • Ján Pavol II., K výročiu pápežských encyklík o Svätom Písme; preložil Pavol Farkaš. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 42, č. 3 (1993), s. 20-25. ISSN 0394-8978.
 • Ignace de la Potterie, Miesto pravej poklony; preložil Pavol Farkaš. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 43, č. 1 (1994), s. 15-16. ISSN 0394-8978.
 • Alberione, Giacomo, Biblia kniha Božia - kniha pre človeka; preložil Pavol Farkaš. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 43, č. 4 (1994), s. 12-13. ISSN 0394-8978.
 • Vanhoye, Albert, Biblicky o kňazstve Albert Vanhoye ; preložil Pavol Farkaš. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 46, č. 1 (1997), s. 11-14. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Lukáš Kapitoly 9 - 17. In: Sväté písmo pre každého. - Roč. 1, č. 7-8  (2001), s. 35-66. ISSN 1336-0205.
 • Pavol Farkaš, Prvý List Korinťanom preložil Pavol Farkaš. In: Sväté písmo pre každého. - Roč. 2, č. 5-6 (2002), s. 31-66. ISSN 1336-0205.
 • Pavol Farkaš ed., Legislatívne texty Biblie 2. Bratislava : Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2008. 207 s.
 • Pavol Farkaš, Legislatívne texty Biblie 3. Bratislava : Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta , 2009. 146 s. ISBN 978-80-88696-59-9.
 • Pavol Farkaš ed., Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK , 2011. 144 s. ISBN 978-80-88696-61-2.

Odborné recenzie: 

 • Pavol Farkaš: Ivan Kútny, Vybrané kapitoly k štúdiu sociálnej náuky Cirkvi. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 297-299.
 • Pavol Farkaš, Juraj Bándy: Teológia Starej zmluvy. In: Studia Biblica Slovaca 2005. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2006. - ISBN 80-89120-06-7. - S. 85.
 • Pavol Farkaš, Nová učebnica religionistiky. In: Na pulze... [online]. - Roč. 4, č. 1 (2011), nestr.
 • Pavol Farkaš, Monografia: Opatrný, Dominik: Ježíš – světlo slepých. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 43-44. ISSN 1338-0141.
 • Pavol Farkaš, Kútny, Ivan (ed.): Od tolerancie náboženskej diferencie k náboženskej slobode. In: Teologický časopis. - Roč. 15, č. 1 (2017), s. 61-63. ISSN 1336-3395. 
 • Pavol Farkaš, Marcheselli, Maurizio: Studi sul vangelo di Giovanni. Testi, temi e contesto storico (AnBib 9), Roma: Pontifical Biblical Institute, Gregorian & Biblical Press, 2016. 470 s. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 175-176.

Ďalšia publikačná činnosť:

 • Pavol Farkaš, Prof. Jozef Búda: Amen Meditácia po osemdňových duchovných cvičeniach. In: Slovenské hlasy z Ríma. - Roč. 43, č. 2 (1994), s. 19. ISSN 0394-8978.
 • Pavol Farkaš, Človek je "ako strom" (Ž 1,3). In: Sieť. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 10-11.
 • Pavol Farkaš, Slovo na úvod. In: Hrehová Helena, Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe". - Prešov : Náboženské vydavateľstvo Petra, 2001. - ISBN 80-89007-15-5. - S. 5-7.
 • Pavol Farkaš, Keď noc blížila sa k polnoci (Múd 18,14). In: Gorazd. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 3.