Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

odb. as. SSD. Ing. Martina Korytiaková, PhD.

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Ing. v roku 2005 v odbore Manažment a ekonómia na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 • Mgr. v roku 2011 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK v Bratislave: cena dekana RKCMBF UK za najlepšiu magisterskú prácu
 • 2012-2013 semestrálny pobyt na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme
 • SSL. v roku 2015 v odbore Sväté písmo na Pontificio Istituto Biblico Roma
 • SSD. v roku 2022 v odbore Sväté písmo na Pontificio Istituto Biblico Roma: cena Marc and Rachelle Bibeau's Awards za najlepšiu dizertačnú prácu v akademickom roku 2021/2022

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

 • v rokoch 2012-2022 bola externou spolupracovníčkou slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu
 • od roku 2012 je výkonnou redaktorkou časopisu Studia Biblica Slovaca
 • od roku 2019 je členkou Society of Biblical Literature

Pedagogická činnosť

Vyučovanie a vzdelávanie:

 • 2022-2023 asistentka prof. Petra Dubovského, dekana Pápežského biblického inštitútu v Ríme
 • od roku 2022 pôsobí na Katedre biblických vied RKCMBF UK, kde aktuálne vedie kurzy:
  • Starý Zákon 1 a 4
  • Biblická archeológia
 • Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia
  • pondelok 14.00-15.00 v Zborovni na RKCMBF UK v Nitre podľa dohovoru

Vedecká činnosť

Oblasti výskumu, ktorým sa aktuálne venuje:

 • osoba Judity a Kniha Judita
 • metodológia a praktické používanie naratívnej analýzy v biblických textoch
 • Septuaginta
 • naratívna analýza priestoru v Starom zákone

Publikačné výstupy: 

 • ORCID: 0000-0003-3138-8979
 • osobný profil na portáli Academia
 • úplný prehľad publikačnej činnosti na EVIPUB Univerzity Komenského
 •  

Prehľad najvýznamnejších publikácií s možnosťou voľného prístupu k vybraným textom

Monografie a kapitoly v monografiách:

 • Korytiaková, Martina: Od nesympatického syna Ammona k sympatickému synovi Izraela. O úlohe emócií postáv a čitateľovej empatii a sympatizovaní s postavami v Achiórovej epizóde. In: Štrba, Blažej, ed.: Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. (= Studia Biblica Slovaca Supplementum 3) RKCMBF UK 2018, s. 163-182. ISBN: 978-80-88696-75-9.

Vedecké články a príspevky z konferencií:

Učebné texty a texty pre univerzity:

 • Korytiaková, Martina: The Odd Bejewelled κωνώπιον. Searching for the Narrative Function and Significance of Jdt 10:21b within Jdt 10–16 [dissertation thesis for SSLic.]. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2015.
 • Korytiaková, Martina: Space in the Book of Judith. Narrative Analysis and Interpretation of Space. [defenced thesis for SSD.] Roma: Pontificio Institute Biblico 2022. (Knižná verzia vyjde vo vydavateľstve: Brepols v roku 2024)

Odborné a popularizačné práce:

 • Korytiaková, Martina: Ty si sláva nášho národa! In: Estote benedicti. Čís. 23 (2018), s. 14.

Recenzie, abstrakty a edičné práce:

 • Korytiaková, Martina: Space in the Book of Judith. Narrative Analysis and Interpretation of Space (Dissertation abstract). In: Journal of Septuagint and Cognate Studies. Vol. 55 (2022), p. 178.

Pripravované zatiaľ nezverejnené práce:

 • Korytiaková, Martina: The Specific Biblical Tradition behind "Nabouchodonosor Who Ruled over the Assyrians" in Jdt. Vedecký príspevok na Medzinárodnom stretnutí Spoločnosti pre biblickú literatúru. Rím: Pápežský biblický inštitút, 5. júla 2019. Vyjde v: Journal of Septuagint and Cognate Studies. Vol. 56 (2023).
 • Korytiaková, Martina: Knowing One’s Place. Loyal Servitude as a Key Aspect of a Good Ruler according to the Book of Judith. Vedecký príspevok na Medzinárodnej konferencii: A Profile of an Ideal Ruler in the Hellenistic World. Rím: Pápežský biblický inštitút, 9.-10. novembra 2022.
 • Korytiaková, Martina: Deuteronomistic Concept of Geography in 1–2 Kings and Its ANE Context. Výročná konferencia Európskej asociácie biblických štúdií. Syrakúzy: Vysoká škola náboženských štúdií sv. Metoda v Syrakúzach, 10.-13. júla 2023.
 • Korytiaková, Martina: To Meet with or to Come against? On the Meaning(s) of the Preposition πρός in Jdt 1:6a. In: Helena Panczová (ed.): The Septuagint: Multilateral Focus on the Text. Proceedings of the Conference Held in Bratislava, 22–23 April 2022. Brepols: Leiden ( predbežne vyjde v roku 2024).
 • Korytiaková, Martina: Knowing One’s Place: Loyal Servitude as a Key Aspect of a Good Ruler according to the Book of Judith. Vyjde v časopise Orientalia v roku 2024.