Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. SSL. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Štruktúrovaný profesný životopis / Structured professional CV

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Ing. v roku 1991 v odbore Kvasná chémia a biotechnológie na CHTF STU v Bratislave
 • Mgr. v roku 1995 v odbore Teológia na Pontificia università Santa Croce Roma
 • SSL v roku 1999 v odbore Biblická exegéza na Pontificio Istituto Biblico Roma a Hebrew University Jerusalem
 • PhD. v roku 2009 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK v Bratislave
 • Doc. v roku 2020 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK v Bratislave

Členstvo v profesných organizáciách:

 • od roku 2004 člen The Catholic Biblical Association of America
 • od roku 2017 člen European Association of Biblical Studies (EABS)
 • od roku 2007 člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
 • od roku 2018 predseda Slovenskej spoločnosti pre Katolícku teológiu
 • od roku 2005 člen Redakčnej rady časopisu Studia Biblicka Slovaca
 • od roku 2015 zástupca šéfredaktora časopisu Studia Biblica Slovaca
 • od roku 2012 člen Redakčnej rady časopisu ACTA facultatis theologicae Universitatsis Comenianae Bratislaviensis
 • od roku 2019 člen Redakčnej rady časopisu ET-Studies
 • v rokoch 2010-2018 člen Vedeckej rady RKCMBF UK

Pedagogická činnosť

Vyučovanie v akademickom prostredí:

 • od roku 1999 pôsobí na Katedre biblických vied RKCMBF UK, kde aktuálne vedie kurzy:
  • Biblická archeológia
  • Starý zákon 1, 4
  • Nový zákon 1, 3, 4
  • Vybrané biblické texty
  • Seminár zo Starého Zákona
  • Biblické vedy pre dokotorandov
  • Starý zákon pre doktorandov
 • Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia:
  • v utorok 14.15-15.00 v Kabinete biblických vied na RKCMBF UK v Nitre

Vedecká činnosť

Vedecké pôsobenie:

 • v rokoch 2001-2007 preklad biblických textov pre Slovneský ekumenický preklad
 • od roku 2019 pôsobí ako vedecký pracovník na Slavistickom ústave SAV v Bratislave

Participácia na aktuálnych vedeckých projektoch:

 • v rokoch 2021-2025 ako riešiteľ spolupracuje na vedeckom projekte Slavistického ústavu SAV č. APVV-20-0130 s názvom: Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku na príklade Listov apoštola Pavla.

Oblasti výskumu, ktorým sa aktuálne venuje:

 • interpretačné metódy biblického textu so zameraním na kánonický prístup
 • analýza a interpretácia predhistórie v Knihe Genezis 
 • násilie v Písme a interpretácie Pánovej vojny
 • analýza a interpretácia Žalmov a Prísloví

Publikačné výstupy: 

 • ORCID: 0000-0002-6862-5328
 • osobný profil na portáli Academia
 • osobný profil na Research Gate
 • úplný prehľad publikačnej činnosti na EVIPUB Univerzity Komenského
 •  

Prehľad najvýznamnejších publikácií s možnosťou voľného prístupu k vybraným textom

Monografie a kapitoly v monografiách:

 • Dubovský, Peter - Bujko, Peter - Erdelská, Oľga - Hidvéghyová, Lucia - Holec, Peter - Jančovič, Jozef (14% [4,15 AH]) - Jelínek Ján - Kapišinský, Igor - Lapko, Róbert - Sova, Milan - Pigula, Juraj - Panczová, Helena - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton - Varšo, Miroslav [UKORKBV] - Vilhan, Pavel: Genezis. - Trnava : Dobrá kniha, 2008. - 828 s. (Komentáre k Starému zákonu 1). ISBN 978-80-7141-626-5.
 • Dubovský, Peter - Hajas, Benedikt - Hidvéghyová, Lucia - Hroboň, Bohdan - Jančovič, Jozef (7% [3,35 AH]) - Juhás, Peter - Lapko, Róbert - Panczová, Helena - Pigula, Juraj - Sova, Milan - Štrba, Blažej - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton: Exodus. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 948 s. - (Komentáre k Starému zákonu 3). ISBN 978-80-7141-766-8.
 • Andoková, Marcela - Lapko, Róbert - Hroboň, Bohdan - Dubovský, Peter - Hajas, Benedikt - Hidvéghyová, Lucia - Jančovič, Jozef (9.85% [9,8 AH]) - Jenčíková, Agnesa Adriana - Juhás, Peter - Kľusková, Mykhaylyna - Kováčik, Marián - Marek, Libor - Panczová, Helena - Pigula, Juraj - Sova, Milan - Strenková,Iveta - Štrba, Blažej - Štrbák, Martin - Tiňo, Jozef - Tyrol, Anton - Varšo, Miroslav - Vilhan, Pavel: Žalmy 76 - 100. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2018. - 659 s. (Komentáre k Starému zákonu, 6). ISBN 978-80-8191-135-4.
 • Lapko, Róbert (42%) - Lapko, Róbert (100%) - Feník, Juraj (90%) - Jančovič, Jozef [UKORKBV] (2%) - Lapko, Róbert (2%) - Žeňuch, Peter (2%) - Zubko, Peter (2%) - Rindoš, Jaroslav (2%) - Feník, Juraj (42%) - Žeňuch, Peter (5%) - Jančovič, Jozef (5%) - Zubko, Peter (3%) - Rindoš, Jaroslav (3%): Jánovo evanjelium [elektronický dokument] : nový preklad a krátky komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - 179 s. ISBN 978-80-89489-43-5.
 • Andoková, Marcela, Hidvéghyová, Lucia, Hroboň, Bohdan, Jančovič, Jozef (7.8%), Jenčíková, Agnesa Adriana, Kacian, Adrian, Lapko, Róbert, Marek, Libor, Pigula, Juraj, Sova, Milan, Strenková, Iveta, Štrbák, Martin, Tiňo, Jozef ml., Tyrol, Anton, Varšo, Miroslav: Žalmy 101 – 118. Trnava: Dobrá kniha, 2020. 500 s. (Komentáre k Starému zákonu, 8) ISBN 978-80-8191-334-1.
 • Andoková, Marcela (6%), Brodňanská, Erika (4%), Dubovský, Peter (6%), Hidvéghyová, Lucia (10%), Jančovič, Jozef (6%), Kacian, Adrian (3%), Kľusková, Mykhaylyna (3%), Lapko, Róbert (5%), Marek, Libor (11%), Moďoroši, Ivan (2%), Pigula, Juraj (8%), Sova, Milan (2%), Strenková, Iveta (9%), Štrbák, Martin (5%), Tyrol, Anton (1%), Varšo, Miroslav (8%), Vilhan, Pavel (11%): Žalmy 120 – 150. Trnava: Dobrá kniha, 2021. - 1. vyd. 626 s. (Komentáre k Starému zákonu, 9) ISBN 978-80-8191-308-2.
 • Andoková, Marcela (4.555%), Brodňanská, Erika (4.545%), Dubovský, Peter (4.545%), Hajas, Róbert (4.545%), Hidvéghyová, Lucia (4.545%), Hroboň, Bohdan (4.545%), Jančovič, Jozef (6.83%), Kacian, Adrian (4.545%), Kardis, Mária (4.545%), Kľusková, Mykhaylyna (4.545%), Lapko, Róbert (4.545%), Marek, Libor (4.545%), Matula, Jozef (4.545%), Moďoroši, Ivan (4.545%), Pigula, Juraj (4.545%), Sova, Milan (4.545%), Strenková, Iveta (4.545%), Štrbák, Martin (4.545%), Tiňo, Jozef (4.545%), Tyrol, Anton (4.545%), Varšo, Miroslav (4.545%), Vilhan, Pavel (4.545%): Žalmy 26 – 50. Trnava: Dobrá kniha, 2021. 731 s. (Komentáre k Starému zákonu, 10) ISBN 978-80-8191-334-1.
 • Lapko, Róbert (28%), Feník, Juraj (28%), Jančovič, Jozef (28%), Rindoš, Jaroslav (14%), Žeňuch, Peter (2%): Lukášovo evanjelium Nový preklad a krátky komentár. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava, 2021. - 2. dopl. vyd.- 159 s. ISBN 978-80-89994-31-5.
 • Feník, Juraj (25%), Jančovič, Jozef (25%), Dudová, Katarína (25%), Lapko, Róbert (25%): List Rimanom. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava, 2022. - 1. vyd. 99 s. ISBN 978-80-89994-64-9.
 • Andoková, Marcela, Brodňanská, Erika, Dubovský, Peter, Hajas, Benedikt, Hidvéghyová, Lucia, Hroboň, Bohdan, Jančovič, Jozef (4.76%), Kacian, Adrian, Kľusková, Mykhaylyna, Lapko, Róbert, Marek, Libor, Matula, Jozef, Moďoroši, Ivan, Pigula, Juraj, Sova, Milan, Strenková, Iveta, Štrbák, Martin, Tyrol, Anton, Varšo, Miroslav, Vilhan, Pavel: Žalmy 1 – 25. Trnava: Dobrá kniha, 2022. 747 s. (Komentáre k Starému zákonu, 11) ISBN 978-80-8191-377-8.
 • Hroboň, Bohdan  Kacian, Adrian (eds.), Jančovič, Jozef [6.83% = 4,03 AH]: Žalmy 26 – 50. Komentáre k Starému zákonu 10. Trnava: Dobrá kniha 2022. – ISBN 978-80-8191-380-8.
 • Jančovič, Jozef: Complementarity of Two Genesis Conceptions about Humans’ Creation. In: Plašienková, Zlatica, ed.: The Image of Man and the Universe: Interdisciplinary Perspectives and Challenges. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2023, pp. 49-87.
 • Lapko, Róbert  Feník, Juraj  Jančovič, Jozef  Dudová, Katarína: List Rimanom. Nový preklad a krátky komentár. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: POSTOJ MEDIA s.r.o., 2023. ISBN 978-80-89994-75-5.
 • Lapko, Róbert – Feník, Juraj – Jančovič, Jozef – Pavelčík, Július – Dudová, Katarína: Prvý list Korinťanom. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2023. ISBN 978-80-89994-81-6.
 • Lapko, Róbert – Feník, Juraj – Jančovič, Jozef - Dudová, Katarína: Druhý list Korinťanom. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2023 (E-book) ISBN 978-80-89994-83-0.

Vedecké články a príspevky na konferenciách:

 • Jančovič, Jozef: Imago Dei : an Exegetical and Theological Reappraisal. In: ET-Studies. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 183-206. - ISSN (print) 2032-5215.
 • Jančovič, Jozef: Blood Revenge in Light of the Imago Dei in Genesis 9:6. Its Semantics and Pragmatics. In: The Biblical Annals. - Roč. 10, č. 2 (2020), s. 191-206. - ISSN (print) 2083-2222.
 • Jančovič, Jozef: To Learn from Creation: Creation Theology in the Climax of the Book of Job (Job 38:1 – 41:24). In: Creation - Transformation - Theology. - : 1. vyd. ISBN 978-3-643-96488-5. - Berlin : LIT Verlag, 2022. - S. 221-235. 
 • Jančovič, Jozef: Oznamujem nové veci : 2 . časť Rozbor spevov o sluhovi Pánovom. In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 4 (2001), s. 145-157. - ISSN 0139-861X.
 • Jančovič, Jozef: Oznamujem nové veci : Iz 42,9 : 1. časť. In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 3 (2001), s. 97-107. - ISSN 0139-861X.
 • Jančovič, Jozef: Interpretácia Biblie v Cirkvi (1994) : poznámky k dokumentu Pápežskej biblickej komisie. In: Radosť a nádej. - Roč. 5, č. 1 (2002), s. 81-102. - ISSN 1335-3543.
 • Jančovič, Jozef: Niektoré pravidlá výkladu biblických textov aplikované na texty Gn 1 - 11. In: Radosť a nádej. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 36-52. - ISSN 1335-3543.
 • Jančovič, Jozef: Ježišova katechéza o modlitbe v kontexte Reči na vrchu: (Mt 6,5-15). In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 98-139. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Biblický profil encykliky Deus caritas est. In: Duchovný pastier. - Roč.87, č. 1 (2007), s. 29-37. - ISSN 0139-861X.
 • Jančovič, Jozef: Biblické pozadie encykliky Caritas in veritate. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 7, č. 1 (2010), s. 46-54. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Krátke dejiny Izraela. In: Radosť a nádej. - Roč. 13, č. 2 (2010), s. 21-44. - ISSN 1335-3543.
 • Jančovič, Jozef: Áronovskí a levitskí kňazi. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 1-13. - ISSN 1338-0141.
 • Jančovič, Jozef [UKORKBV] (50%) - Kráľová, Dagmar (50%): Literárna efektívnosť Lukášovho evanjelia pre integrálny pohľad na človeka. In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 19-34. - ISSN 1338-0141.
 • Jančovič, Jozef: Intenzitné prirovnanie som ako mech v dyme (Ž 119,83) v kontexte žalmu a Žaltára. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 10, č. 2 (2013), s. 3-18. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Kánonický prístup, podporné inštrumentárium tézy Božie slovo - duša teológie. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 2-19. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Biblický pôvod, kontext a preklad latinských konsekračných slov svätej omše vo vzťahu k príprave tretieho typického vydania Rímskeho misála v slovenčine. In: Liturgia. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 50-78. - ISSN 1210-0676.
 • Jančovič, Jozef: Interpretácia a aktuálnosť raných prorockých výziev o preukazovaní milosrdenstva. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 13, č. 1 (2016), s. 19-52. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef (50%) - Bencová, Zuzana (50%): Komparácia Pánovej vojny v Starom zákone a svätej vojny v Koráne na základe vybraných textov. In: Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 15, č. 2 (2018), s. 5-56. - ISSN (print) 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Dokument "Inšpirácia a pravda Svätého písma" (2014): Profil, dôrazy a prínos dokumentu Pápežskej biblickej komisie. In: Radosť a Nádej. - Roč. 21, č. 1-2 (2018), s. 2-16. - ISSN (print) 1335-3543.
 • Jančovič, Jozef: Teologicky interpretovaný život  v Genezis 1-11. In: Radosť a Nádej. - Roč. 24, č. 2 (2022), s. 74-86.ISSN (print) 1335-3543.
 • Jančovič, Jozef: Kto sú adresáti pokoja v chválospeve Gloria in excelsis? Analýza spojenia anthrópoi eudokias v Lk 2,14 a návrh jeho prekladu. In: Slavica Slovaca. - Roč. 54, č. 2 (2019), s. 129-141 [print]. - ISSN (print) 0037- 6787.
 • Jančovič, Jozef: The diabolization of Elihu in the Testament of Job. In: In mari via tua. - Córdoba : Ediciones El Almendro, 2016. - S. 55-76. - ISBN 978-84-8005-219- 1.
 • Jančovič, Jozef: Stredoveká alegoréza stavebne aktívnej múdrosti v Knihe prísloví 9, 1. In: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna : Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 265-312. - ISBN 978-80-244-5198-5.
 • Jančovič, Jozef: Pôvod a význam pojmu ekklésia v Starom a Novom zákone a niektoré aspekty Cirkvi v novozákonných textoch. In: Sakrálny priestor na začiatku 21. storočia. - Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2002. - S. 36-42. - ISBN 80-89074-13-8.
 • Jančovič, Jozef: "Tajomstvo zjavené všetkým národom" (porov. Rim 16,25-26). Starozákonné pozadie univerzalizmu spásy v Liste Rimanom. In: Univerzalizmus apoštola Pavla. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. - S. 25-35. - ISBN 978-80-891-20- 22-2.
 • Jančovič, Jozef: Mojžišov stan mimo tábora (Ex 33, 7-11). In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 82-92. - ISBN 978-80-223-2893-7.
 • Jančovič, Jozef: Biblický precendens a výzvy z periodika Sväté písmo pre každého. In: Počuli sme Božie slovo. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - S. 32-40. - ISBN 978-80-89120-32-1.
 • Jančovič, Jozef: Dominus quasi vir pugnator (Ex 15,3). Adekvátna hermeneutika Pánovej vojny v Písme. In: Sväté písmo ako duša teológie. - Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 23-45. - ISBN 978-80-7141-958-7.
 • Jančovič, Jozef: Zastieraný jas na tvári Mojžiša. In: Viera a kultúra cestou človeka. - Trnava : Dobrá kniha, 2017. - S. 281-292. - ISBN 978-80-8191-099-9.
 • Jančovič, Jozef: Komparácia literárneho portrétu Ježišovej Matky Márie v Biblii a Koráne podnietená arabským menom Fatima. In: Mária - Matka v každej dobe. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - S. 173-248. - ISBN 978-80-88937-78-4.
 • Jančovič, Jozef: Poslal som ti ho naspäť už nie ako otroka (Flm 12a.16a). Výchovný rozmer viery na pozadí otrokárstva v Liste Filemonovi. In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 55-68. - ISBN 978-80-223-4661-0.
 • Jančovič, Jozef: Kozmogónia a kozmografia v prvej správe o stvorení v Knihe Genezis 1,1. In: Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky : minulosť a súčasnosť. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5310-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 17-43.
 • Jančovič, Jozef: Sme tu dnes nažive (Dt 5,3) Dialektika miesta a času v Knihe Deuteronómium. In: Tvoje oči videli: Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5233-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 37-58 (Studia Biblica Slovaca. Supplementum 5)
 • Jančovič, Jozef: Imago Dei (Gn 1,27) - biblický koncept úplnosti a dokonalosti človeka. In: Studia Biblica Slovaca 2005. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2006. - S. 39-59. - ISBN 80-89120-06-7.
 • Jančovič, Jozef: Šesťdesiat pútavých rokov s Kumránskymi zvitkami. In: Studia Biblica Slovaca 2007. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. - S. 54-74. - ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Jančovič, Jozef: Človek na Boží obraz v perspektíve Genezis 1-11. In: Dobrý človek v Starom zákone. - Nitra : Univerzita Konštantína filozofa - Filozofická fakulta, 2004. - S. 39-66. - ISBN 80-8050-701-5.
 • Jančovič, Jozef: Kánonický výklad Písma ako jedna z ciest k aproximácii exegézy a dogmatickej teológie. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 34-41. - ISSN 1335-8081.
 • Jančovič, Jozef: Logika Dekalógu: teologické aspekty jeho štruktúry v Dt 5,6-21. In: Legislatívne texty Biblie. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - S. 52-70. - ISBN 978-80-88696-51-3.
 • Jančovič, Jozef: Od litery k oživujúcemu Duchu. Požiadavky zákona v Pavlovej perspektíve. In: Legislatívne texty Biblie 2. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008. - S. 77-86. - ISBN 978-80-88696-57-5.
 • Jančovič, Jozef: "Primkni sa k Pánovi, svojmu Bohu" (Dt 10,20). Realizmus vzťahu k Bohu v Knihe Deuteronómium. In: Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého Blízkeho Východu. - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta PU, 2008. - S. 130-142. - ISBN 978-80-8068-880-6.
 • Jančovič, Jozef: Závoj spadne (2 Kor 3,16) Relektúra Ex 34,29-35 v Druhom liste Korinťanom. In: Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. - Prešov : Prešovská univerzita, 2009. - S. 91-105. - ISBN 978- 80-555-0034-8.
 • Jančovič, Jozef: Profil prekladu Jeruzalemskej Biblie na pozadí niektorých crux interpretum. In: Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej biblie Mons. Antona Boteka. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 173-181. - ISBN 978-80-7141-667-8.
 • Jančovič, Jozef: "Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť" (Rim 1,17) : Prorocký hlas Hab 2,4b v propozícii Rim 1,16-17. In: Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. - Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2009. - S. 71- 80. - ISBN 978-80-8152-594-0.
 • Jančovič, Jozef: Dar stvorenia a jeho morálne implikácie. In: Biblia a morálka. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 37-53. - ISBN 978-80-555-04216.
 • Jančovič, Jozef: Božie milosrdenstvo a spravodlivosť, ich vzájomný vzťah a komplementárnosť vo Svätom písme. In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 45-75. - ISBN 978-80-7165-994-5.
 • Jančovič, Jozef: Spor Lynn White verzus Biblia po päťdesiatich rokoch. Zodpovednosť voči stvoreniu iniciovaná Písmom. In: Starostlivosť o náš spoločný domov. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2017. - S. 32-53. - ISBN 978-80-88696-71-1.
 • Jančovič, Jozef: Nádej a plnenie proroctva o novej zmluve (Jer 31, 31-34). In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 85-115. ISBN 978-80-8191-154-5.
 • Jančovič, Jozef: Narativita na počiatku. Profil a efektivita narativity dvoch perikop o stvorení sveta v Gn 1-3. In: Text v kontextoch (text v interdisciplinárnych interpretáciách). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 41-75. - ISBN 978-80-8152-594-0.
 • Jančovič, Jozef: Stimulating Poetry in founding Prose : poetic Fragments in the Narrative of Gen 1-11. In: Poetry and Theology. - Jihlava : Mlyn, 2018. - S. 1-33. - ISBN 978-80-86498-67-6.
 • Jančovič, Jozef: Cirkevné spoločenstvo v Sk 2,42-47 v (dis)kontinuite s judaizmom Druhého chrámu. In: Tvar a tvár našej Cirkvi : Ekleziologické štúdie, články a perspektívy. - 1. vyd. ISBN 978-80-88696-81-0. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2021. - S. 14-36.
 • Jančovič, Jozef: Does God Micromanage the World? Learning about the Cosmos from the Book of Job. In: Human Affairs - Vol. 33, N. 2 (2023), pp. 158–171.
 • Jozef Jančovič: [UKORKBV] (100%): ‘Before Him Went Pestilence‘ (Hab 3:5): Biblical Lexis and Semantic Field of Epidemics. In: Old Testament Essays Vol. 36, N. 2 (2023), pp. 528-554.

Skriptá, učebné texty a ďalšie práce pre fakultu: 

 • Jančovič, Jozef: Slovo o kráľovstve : Rozbor vybraných statí z Matúša a synoptikov : Poznámky k prednáškam Úvod do NZ (letný semester 2000/2001). - Bratislava : Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2000. - 81 s.
 • Jančovič, Jozef: Biblická archeológia. - Bratislava : Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2001. - 112 s.
 • Jančovič, Jozef: Nech je svetlo! : Úvod a exegéza vybraných statí Pentateuchu. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2002. - 149 s.
 • Jančovič, Jozef: Slovo o kráľovstve : Témy z úvodu do Nového zákona, exegéza vybratých statí z evanjelií podľa Marka a Matúša. - 2. rozšírené vydanie. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2007 . - ISBN 978-80-88696-44- 5.
 • Jančovič, Jozef: Biblická archeológia. - 2. dopln. vyd. - Bratislava : Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2004. - 121 s.
 • Solčiansky, Anton - Rindoš, Jaroslav - Jančovič, Jozef: Takto hovorí Pán- : Proroci a prorocké spisy Starého zákona. - 3. doplnené a rozšírené vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta, 2004. - 266 s. ISBN 80-88696-38-0.
 • Jančovič, Jozef: V srdciach sa vrátili do Egypta (Sk 7,39) : Exegeticko-teologická analýza perikopy Ex 32-34 s využitím kánonického prístupu. - Bratislava : [s.n.], 2008. - 278 s. Doktorandská dizertačná práca (philosophie doctor, PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2008.

Odborné a popularizačné práce:

 • Jančovič, Jozef, Štrba, Blažej: Biblické fragmenty. Badín : Cleopas , 2021. - 1. vyd. - 163 s. ISBN 978-80-974092-0-3.
 • Jančovič, Jozef: Odkódovaný Da Vinciho kód. In: Impulz. - Roč. 1, č. 3 (2005), s. 75-89. - ISSN 1336-6955.
 • Jančovič, Jozef: Pilátove (ne)umyté ruky : originalita Matúšových a Jánových pašií. In: Katolícke noviny. - Roč. 120, č. 13 (2005), s. 16-17. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Jančovič, Jozef: Biblický papyrus Bodmer XIV vo Vatikáne. In: Katolícke noviny. - Roč. 122, č. 18 (2007), s. 12. - ISSN (print) 0139-8512.
 • Jančovič, Jozef: Profil a profit Božích rozdielov. In: Impulz. - Roč. 3, č. 2 (2007), s. 73-86. - ISSN 1336-6955.
 • Jančovič, Jozef: Národ(y) v biblickej perspektíve. In: Impulz. - Roč. 6, č. 4 (2010), s. 55-68. - ISSN 1336-6955.
 • Jančovič, Jozef: Divulgácia exegetických prác prof. Heribana v knihe Apoštol Pavol v službe evanjelia. In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 4 (2010), s. 157-160. - ISSN 0139-861X.
 • Jančovič, Jozef: Lesk a úpadok požehnania v živote národov. In: Impulz. - Roč. 7, č. 3 (2011), s. 106-114. - ISSN 1336-6955.
 • Jančovič, Jozef: Tajomné odmietnutie Ježiša. In: Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 10 (2021), s. 14-14. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.
 • Jančovič, Jozef: Výchova vo svetle Ježišovej dobroty a nárokov. In: Katolícke noviny. - Roč. 136, č. 46 (2021), s. 14-14. ISSN (print) 0139-8512 ISSN (online) 1336-2399.
 • Jančovič, Jozef: Potopa: očista od násilia, nový začiatok a milosrdenstvo. In: Slovo. - Roč. 54, č. 15 (2022), s. 7-8. ISSN (print) 1335-7492.
 • Jančovič, Jozef: Biblický kontext encykliky Spe salvi. In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 171-179. - ISBN 978-80-7114- 712-1.
 • Jančovič, Jozef: Budúci Petrov primát v kontexte Mt 16,13-20. In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 11-40. - ISBN 978-80-7114- 712-1.
 • Jančovič, Jozef: Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11. In: Plašienková, Zlatica: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy: popularizačné výstupy APVV-18-0103 (od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021). - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5339-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 87-121.

Odborné preklady: 

 • Caňo, Fedor - Ďuriš, Bedrich - Fazekaš, Ľudovít - Hanes, Pavel - Jančovič, Jozef (15% [10,5 AH]) - Janega, Štefan - Martinec, Alojz - Rindoš, Jaroslav - Sova, Milan - Štefanec, Augustín - Tiňo, Jozef - Tyrol,Anton - Zelenák, Marek - Zemánek, Ján - Grešo, Ján - Ábel, František - Antal, Ján - Filo, Július - Gábriš, Karol - Holec, Peter - Malý, Vincent - Pereš, Imrich - Piecka, Štefan - Ragan, Gabriel - Škoviera, Daniel - Horňanová, Sidonia - Bándy, Juraj: Biblia. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2007. - 1401 s. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. - Preklad sa realizoval v rokoch 1990-2007 ISBN 978-80-85486-45-2.

Recenzie a edičná činnosť: 

 • Jančovič, Jozef: Kameň, čo stavitelia zavrhli... : film Mela Gibsona z biblicko - historického pohľadu. In: Katolícke noviny. - Roč. 119, č. 21, 2004, s. 14-15. - ISSN (print) 0139-8512 Rec.: Umučenie Krista / réžia Mel Gibson. - 2007.
 • Jančovič, Jozef: Inšpirujúci Leben Jesu. In: Impulz. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 124-129. - ISSN 1336-6955. Rec.: Ježiš Nazaretský. 1. diel: Od Krstu v Jordáne po premenenie / Jozef Ratzinger - Benedikt XVI. - Trnava : Dobrá kniha, 2007.
 • Jančovič, Jozef (25%) - Marek, Libor - Sova, Milan - Vaňuš, Marek: Útecha pre Baránkovu nevestu. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011. - 159 s. ISBN 978-80-7162-879-8.
 • Jančovič, Jozef: Doctorandum dies 2018 : Varia historia et moralia. Zborník vedecko-výskumných prác doktorandov RKCMBF UK v Bratislave : Roč. 1. - 1. vyd. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018. - 181 s. [print] ISBN 978-80-88696-74-2.
 • Jančovič, Jozef, ed.: Tvar a tvár našej Cirkvi. Ekleziologické štúdie, články a perspektívy. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK , 2021. - 1. vyd. 334 s. ISBN 978-80-88696-81-0