Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ThLic. Miroslav Hosťovecký

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Mgr. v roku 2014 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK
 • ThLic. v roku 2020 v odbore Biblická teológia na Pontificia Università Gregoriana v Ríme
 • od roku 2021 interný doktorand na RKCMBF UK

Doplnkové vzdelanie:

 • 2018 Kurz pragmatickej lingvistiky vzhľadom na biblické texty
 • 2019 Seminár na osvojenie si semitskej rétorickej analýzy
 • 2019 Kurz biblickej archeológie a geografie na františkánskom Biblickom inštitúte v Jeruzaleme

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

 • od roku 2020 člen Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica

Pedagogická činnosť

Vyučovanie v akademickom prostredí:

 • na Katedre biblických vied RKCMBF UK vedie kurzy:
  • Hebrejský jazyk
  • Biblická archeológia
 • Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia:
  • V zimnom semestri: na požiadanie cez email hostovecky3uniba.sk

  • V letnom semestri: v pondelok od 12:00 do 13:30, alebo aj inokedy po predchádzajúcej dohode.

  Vedecká činnosť

Prehľad najvýznamnejších publikácií s možnosťou voľného prístupu k vybraným textom

Prehľad najvýznamnejších výstupov Miroslava Hosťoveckého: 

Vedecké články a štúdie:

Vysokoškolské učebnice a skriptá:

 • Hosťovecký, Miroslav: Biblická a semitská rétorická analýza. Bratislava: RKCMBF UK 2022. 110 s. ISBN 978-80-88696-88-9.