Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

 • Mgr. v roku 2002 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK
 • PhD. v roku 2009 v odbore Klasická filológia na FiF UK
 • Doc. v roku 2020 v odbore Katolícka teológia na RKCMBF UK

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

 • od roku 2011 člen Medzinárodnej asociácie patristických štúdií (AIEP-IAPS)
 • od roku 2011 člen Slovenskej Jednoty klasických filológov (SJKF)
 • od roku 2012 člen Patristické společnosti České republiky (PSČR)
 • od roku 2016 podpredseda Slovenskej patristickej spoločnosti (SPS)
 • od roku 2020 člen Vedeckej rady RKCMBF UK v Bratislave

Pedagogická činnosť

Vyučovanie v kademickom prostredí:

 • na Katedre biblických vied RKCMBF UK vedie kurzy:
  • Latinský jazyk 1-6
  • Cvičenia z Latinského jazyka 1-6
  • Seminár z Latinského jazyka 1-2
  • Patristická exegéza
  • Latinčina pre doktorandov
 • Konzultačné hodiny počas prednáškového obdobia:
  • v utorok od 13.30-14.30 na Katedre biblických vied RKCMBF UK v Nitre (1. posch.)

  Vedecká činnosť

  Oblasti výskumu, ktorým sa aktuálne venuje:

  • život a dielo sv. Augustína so zameraním na jeho homiletickú tvorbu
  • starokresťanská latinská poézia
  • teória a metodológia prekladu latinskej poézie a prózy do slovenčiny

  Publikačné výstupy: 

  • ORCID: 0000-0001-5663-4529
  • osobný profil na portáli Academia:
  • osobný profil na portáli Research Gate:
  • úplný prehľad publikačnej činnosti na EVIPUB Univerzity Komenského

   

Prehľad najvýznamnejších publikácií s možnosťou voľného prístupu k vybraným textom

Monografie a kapitoly v monografiách:

Vedecké štúdie a články:

Uverejnené príspevky z vedeckých konferencií:

 • Horka, Róbert: Non carnaliter, sed spiritaliter. Pohľad sv. Augustína na otázku platnosti Dekalógu pre kresťana v III. výklade Komentára k Jánovmu evanjeliu. In: Farkaš, Pavol, ed.: Legislatívne texty Biblie. Bratislava – Nitra: RKCMBF UK a KS sv. Gorazda 2007, s. 87-96. ISBN 978-80-88696-51-3.
 • Horka, Róbert: Columba gemens. Apel na svedomie ako cesta k riešeniu donatistickej schizmy v VI. výklade Augustínovho Komentára k Jánovmu evanjeliu. In: Kutny, Ivan, ed.: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti. Bratislava: RKCMBF UK a KS sv. Gorazda 2007, s. 152-158. ISBN 978-80-88696-53-7.
 • Horka, Róbert: Možnosti prekladu aliterácie, anafory, epifory, polysyndetonu a asyndetonu v Komentári Aurelia Augustina k Jánovmu evanjeliu. In: Sambucus 3. Trnava : Trnavská univerzita 2008, s. 65-73. ISBN 978-80-8082-220-0.
 • Horka, Róbert: Iurisperitus caelestis – Opozícia zákona a milosti v VII. výklade komentára Sv. Augustína k Jánovmu evanjeliu. In: Farkaš, Pavol, ed.: Legislatívne texty Biblie 2. Bratislava – Nitra: RKCMBF UK a KS sv. Gorazda 2008, s. 194-202. ISBN 978-80-88696-57-5.
 • Horka, Róbert: Analýza nedávno objavenej homílie Sv. Augustína Dolbeau 7: de sepultura catechumenorum a slovenský preklad. In: Farkaš, Pavol, ed.: Legislatívne texty Biblie 3. Bratislava – Nitra: RKCMBF UK a KS sv. Gorazda 2009, s. 48-57. ISBN 978-80-88696-59-9.
 • Horka, Róbert: Terra caecatus, terra sanatus: Analýza oftalmologických obrazov z I. a II. výkladu Augustínovho Komentára k Jánovmu evanjeliu na podklade VI. knihy Celsovho spisu De medicina. In: Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. Olomouc: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 95-106. ISBN 978-80-7325-190-1.
 • Horka, Róbert: Ducat ipsa curiositas: eucharistické povzbudenia katechumenov v Kázňach sv. Augustína. In: Eucharistia. Štúdie z Patristiky. Košice: Equilibria 2011, s. 70-78. ISBN 978-80-89284-84-9.
 • Horka, Róbert: Čo znamená ἡ λογικὴ λατρέια? In: Decus sapientiae. (=Sambucus supplementum 3) Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce 2011, s. 56-61. ISBN 978-83-7490-446-9.
 • Horka, Róbert: Curiositas ductrix: Die negative und positive Beziehung des hl. Augustinus zur Neugierde. In: Studia Patristica LXX. Leuven: Peeters, 2013, s. 601-609. ISBN 978-90-429-3003-2. Vyšlo aj v španielčine: In: Augustinus. Revista trimestral publicada por los Agustinos Recoletos. San Agustín en Oxford. Roč. 60, č. 236-239 (2015), s. 211-221.
 • Horka, Róbert: Jambický senár v prekladoch Miloslava Okála a Vojtecha Mihálika. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského 2014, s. 121-130. ISBN 978-80-223-3809-7.
 • Horka, Róbert: Parabola ako styčný bod medzi biblickým a pohanským antickým textom. In: Sväté písmo ako duša teológie. Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015, s. 91-100. ISBN 978-80-7141-958-7.
 • Horka, Róbert: Použitie veršov Kaz 1, 2-3 v dielach svätého Augustína. In: Lichner, Miloš ed.: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ – Príslovia – Pieseň piesní. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, s. 93-119. ISBN 978-80-244-5198-5.
 • Róbert Horka: Paradox as an expression of the inexpressible in Sedulius’ Paschal Song. In: Magda Kučerková, Antonio Barnés, eds.: The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. Brno: Masaryk University Press 2021. s. 135-148. ISBN 978-80-210-9997-5.
 • Horka, Róbert: Metodika prekladu starokresťanskej latinskej poézie. In: Koželová, Aadiana, Drengubiak, Ján (eds.): Antika v kontexte storočí. Prešov: FiF PU 2022, s. 108-131. ISBN 978-80-555-2987-5.
 • Horka, Róbert: Mohla Synkletika vyučovať? In: Katreničová, Anabela, ed.: Žena na hrane. Košice: UPJŠ 2022, s. 65-79. ISBN 978-80-574-0156-8. 

Učebnice a učebné texty:

Odborné a umelecké preklady:

 • Horka, Róbert: Komentár sv. Augustína k Jánovmu evanjeliu v 124 výkladoch [elektronický dokument]. In: Slovak studies 35 [CD-ROM]. – Roč. 35, č. 2 (2004), s. 19-74. ISSN 0583-5577.
 • Lichner, Miloš, Horka, Róbert: Vysvetlenie vyznania viery, O sviatostiach, O tajomstvách [elektronický zdroj]. Trnava : Dobrá kniha, 2017. 181 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8191-075-3.

Ostatné publikované práce:

 • Horka, Róbert: Aurum servandum Používanie antických literárnych zdrojov pri tvorbe obrazov v Komentári k Jánovmu evanjeliu Aurelia Augustina. – Bratislava : FiF UK, 2008. 203 s. Dizertačná práca (PhD.) – Univerzita Komenského, Bratislava, 2008.
 • Horka, Róbert: Medúšik. Rozprávky z kazateľnice. Doľany: Zaex 2012. 112 s. ISBN 978-80-971345-0-1.
 • Horka, Róbert: Domáce rozprávky. Doľany: Zaex 2014. 112 s. ISBN 978-80-8192-137-7.
 • Horka, Róbert: Láskou dokážeme premáhať zlo. In: Katolícke noviny. Roč. 132, č. 35 (2017), s. 8-9. ISSN (print) 0139-8512.
 • Horka, Róbert: Aký je to svätý? Počúvajte, deti. Doľany: Zaex 2023. 224 s. ISBN 978-80-8192-159-9.