Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Aktuálna participácia našich pedagógov na vedeckých a výskumných projektoch:

  • Pedagógovia (prof. P. Farkaš, doc. J. Jančovič, M. Sova PhD., doc. B. Štrba) aktuálne aktívne participujú na viacerých projektoch spojených s prekladom, interpretáciou a recepciou biblických textov (Komentáre k Starému zákonu Ž 26-50 a Ž 1-25, Komentár k Novému zákonu, Jánovo evanjelium.
  • Projekt APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Multidisciplinárny výskumný projekt, ktorý sa realizuje na piatich fakultách Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Lekárska a Prírodovedecká fakulta) v rokoch 2019-2023. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. Z našej katedry ako spoluriešiteľ spolupracuje doc. Jozef Jančovič.
  • Projekt APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny, 2017–2021 (Slavistický kabinet SAV) spoluriešiteľ: doc. Jozef Jančovič
  • Projekt VEGA č. 1/0514/19 Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie. (2019 – 2021). Filozofická fakulta UK, vedúca projektu: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., spoluriešiteľ: doc. Róbert Horka.
  • Projekt VEGA 1/0801/20 Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina (2020 – 2022); Filozofická fakulta UK, vedúca projektu: Mgr. Marcela Andoková, PhD., spoluriešiteľ: doc. Róbert Horka.

 

 

 

Najvýznamnejšie diela našich pedagógov