Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Predmety

Profilové kurzy:

 • Starý zákon 1-4
 • Nový zákon 1-4

Doplňujúce kurzy:

 • Úvod do Svätého písma
 • Biblická archeológia
 • Hebrejský jazyk 1
 • Základy biblickej gréčtiny 1-2
 • Latinský jazyk 1-6

Voliteľné kurzy:

 • Seminár zo Starého zákona 1-2
 • Seminár z Nového zákona 1-2
 • Seminár z biblickej gréčtiny 1-2
 • Seminár z Latinského jazyka 1-2
 • Vybrané biblické texty

Výberové kurzy:

 • Patristická exegéza
 • Hebrejský jazyk 2
 • Cvičenia z Latinského jazyka 1-6

Všeobecný úvod so Svätého Písma

Základné údaje o predmete:

 • alokácia: I. a II. stupeň štúdia, 1. ročník, zimný semester
 • forma: prednášky v rozsahu 2 hod./týž. ukončené ústnou alebo písomnou skúškou 
 • prerekvizity: žiadne
 • stupeň zaťaženia študenta: 2 kredity

Stručná charakteristika:

 • Náplňou tohto predmetu je definovať a objasniť kľúčové pojmy a základné modely vzniku, formácie a povahy Svätého písma ako celku i jeho jednotlivých komponentov. Ponúka tiež prehľad vývinu náhľadov na inšpiráciu posvätných textov a v rámci oboznámenia s redakciou textov učí pracovať aj s poznámkovým aparátom v kritických vydaniach Biblie.