Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

E-mail: Marian.Surab (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

doc. PhDr. Petra Jedličková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
odborný asistent

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
docent vysokej školy, univerzity
02/327 77 112

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra pastorálnej teológie
NR profesor vysokoškolský, univerzitný