Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Vedúci Katedry praktickej teológie

e-mail: Marian.Surab(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: Bratislava utorok: 10.00 – 11.00, Nitra: 12.30 – 13.30

telefónne číslo: +421 903 551 998

Zoznam predmetov: Rétorika – Homiletika - Pastorálna teológia

ORCID: 0000 – 0003 – 4977 - 1386

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

· Mgr. v roku 1982 v odbore katolícka teológia na Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

· PhD. v roku 1995 v odbore katolícka teológia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

· Doc. v roku 2007 v odbore katolícka teológia na Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

· Prof. v roku 2014 v odbore katolícka teológia na Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

· Člen Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Kraków (2011-)

· Člen redakčnaej rady poľského vedeckého časopisu Zeszyty Naukowe WSHE, Wlocľawek (2013-)

· Člen vedeckaej rady RKCMBF UK (2001-)

· Predseda odborovaej komisie pre doktorandské štúdium katolíckej teológie (2009)

· Člen redakčnaej rady časopisu ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis (2009-)

· Člen rady agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV (2015-)

· Člen Wloclawskie Towarzystwo Naukowe, Wloclawek (2015-)


Vedecká činnosť

· Interdisciplinárny projekt APVV: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - Číslo: APVV-18-0103 Spoluriešiteľ  2019 – 2023 

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Šuráb, Marian. Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe homílii. - Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 147 s. - (Studia Theologica Nitriensia ; Zv. 2). ISBN 80-88741-50-5

 

Šuráb, Marian. Kinezyka w službie homiletyki. In: Zeszyty Naukowe KUL. - Roč. 48, č. 3 (2005), s. 71-86. ISSN 0044-4405

 

Šuráb, Marian. Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca. - Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2007. - 158 s. ISBN 978-80-88696-46-9

 

Šuráb, Marian. Terapeutický rozmer homílie. - Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2008. - 153 s. ISBN 978-80-88696-47-6

 

Žufková, Viera, Klimas, Ján, Kyselovič, Ján, Vivoda, Michal, Šuráb, Marian. Ethics in clinical research: is ethics involved into the pharmacy studies in Europe? In: CBU International Conference Proceedings 2013 (Integration and Innovation in Science and Education). - Praha : CBU, 2013. - S. 347-353. ISBN 978-80-905536-1-3 [CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education - medzinárodná vedecká konferencia. Praha, 7.-14.4.2013]

 

Šuráb, Marian. Empathy in the homily. In: Integralność w pedagogice religii. - Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 121-132. ISBN 978-83-61609-31-5

 

Šuráb, Marian. Presentation of homily by means of narration. In: Zeszyty Naukowe WSHE - Nauki Pedagogiczne. - Roč. 36, č. 12 (2013), s. 107-113. - ISSN 1507-7403

 

Šuráb, Marian. Radosť z homílie - Homiliae gaudium : Povzbudenia pápeža Františka kazateľom. - 1. vyd. - Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2018. ISBN 978-80-89481-44-6

 

Šuráb, Marian. The Torment of Preaching and Listening in a Pluralistic Society. In: Polonia Sacra. - Roč. 25, č. 4 (2021), s. 115-133. - ISSN 1428-5673

VUPCH