Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Petra Jedličková, PhD.

lektor

 

e-mail: 

konzultačné hodiny:

telefónne číslo:

zoznam predmetov: všeobecná a vývinová́ psychológia, pedagogická́ psychológia, všeobecná́ pedagogika a teória výchovy, všeobecná́ didaktika, pedagogika dospelých, špeciálna pedagogika, metodológia písania vedeckej práce 

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií