Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Docent

e-mail: pmaturkanic(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny:

telefónne číslo:

zoznam predmetov: pastorálna teológia

 

Vedecko-pedagogický profil

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Rok narodenia: 1974

Vysokoškolské vzdelanie: 
Mgr.: CMBF Olomouc (1999), ŠP: teológia
PhD.: licenciát: PUL Rím (2004), doktorát: RKCMBF Bratislava
(2007), ŠO: katolícka teológia
Doc.: RKCMBF Bratislava (2018)

Priebeh zamestnaní
2011 - súčasnosť: Biskupstvo Litoměřice: farár
2010 - 2011: Biskupstvo Brno: rektor kostola v Brne
2004 - 2010: Biskupstvo České Budejovice: administrátor
2002 - 2004: na štúdiach Rím
1999 - 2002: Biskupstvo České Budejovice: kaplán

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
RKCMBF UK Bratislava:
2018 - trvá:

Pastorálna teológia
VŠAPs Terezín:
2015 - trvá:

Filozofia: Základy etiky
EVC Praha:
2009 - 2011

Filosofická etika
VŠERS České Budějovice:
2007 - 2009

Filosofická antropológia
Odborné alebo umelecké zameranie Katolícka teológia, filozofia (antropológia, etika)

 

 

Štatistika publikačných záznamov (spolu: 117):

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (20)

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3)

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6)

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (2)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (11)

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (7)

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok (1)

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (3)

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (20)

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (1)

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (9)

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok (1)

 

Štatistika ohlasov (176):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (8)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (48)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (30)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (9)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1)

[n1] Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (50)

[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov (20)

[n3] Recenzia a umelecká kritika v publikácii (10)

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Zoznam publikačnej činnosti