Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

JCDr. Tibor Hajdu

odborný asistent

e-mail: hajdu(at)abuba.sk

konzultačné hodiny: štvrtok, 13.30 - 16.00

telefónne číslo: +421 911 191 916

zoznam predmetov: Kánonické právo I, IV

Vedecko-pedagogický profil

Prehľad najvýznamnejších publikácií