Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Docent

e-mail: Tibor.Reimer(at)frcth.uniba.sk

konzultačné hodiny: štvrtok, 10,15 – 11.00

telefónne číslo: +421 903/403889

zoznam predmetov: Metodológia vedeckej práce, Základy katechetiky, Teória náboženskej výchovy, Didaktika náboženskej výchovy, Seminár z katechetiky, Katecheticko-pedagogická prax, Katechetika

ORCID ID: 0000-0001-5005-3942

Profily na: https://uniba.academia.edu/TiborReimer

Vedecko-pedagogický profil

Akademická činnosť

Dosiahnuté vzdelanie:

· Bac. v roku 1990 v odbore filozofia na Facoltá di filosofia, Universitá pontificia salesiana (Rím, Taliansko)

· Bac. v roku 1995 v odbore katolícka teológia na Facoltá di teologia, Universitá pontificia salesiana (Rím, Taliansko)

· Bac. v roku 1996 v odbore sociálna pedagogika na Facoltá di scienze dell‘educazione, Universitá pontificia salesiana (Rím, Taliansko)

· Lic. v roku 1998 v odbore sociálna pedagogika na Facoltá di scienze dell’educazione, Universitá Pontificia Salesiana (Rím, Taliansko), 

· PhD. v roku 2001 v odbore katolícka teológia na Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

· Doc. v roku 2021 v odbore katolícka teológia na Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

Členstvo v profesných organizáciách a radách:

· od roku 2006 do 2009 člen Vedeckej rady Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II VšZaSp sv. Alžbety 

· od roku 2006 člen Vedeckej rady RKCMBF UK

· od roku 2014 člen EuFRES (European Forum for Religious Education in Schools) (od roku 2018člen kuratória)

· od roku 2014-2020 výkonný redaktor časopisu „ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis“

· od roku 2016 do roku 2021 predseda Ústrednej predmetovej komisie pre predmet náboženská výchova/náboženstva pri Štátnom pedagogickom ústav

· od roku 2021 člen Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť pri Štátnom pedagogickom ústave

· od roku 2021 člen Pracovnej skupiny pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie pri Štátnom pedagogickom ústave

· od roku 2016 člen IAPT (International Academy of Practical Theology)

· od roku 2016 recenzent Theo-web. Zeitschrift für Religionspädagogik 


Vedecká činnosť

· KEGA 353-040UK-4/2010. Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl (2010-2011). V tomto projekte sme zastávali pozíciu hlavného riešiteľa projektu. Cieľom projektu bolo vytvoriť nový model itinerárov výchovy k viere, ktorý́ ako podporný́ i alternatívný didaktický materiál skvalitní školský predmet náboženská výchova pre žiakov základných a stredných škôl, dá dôraz na efektívny rozvoj náboženských kompetencií a prepojí školskú i mimoškolskú náboženskú výchovu.

· Religious Education at Schools in Europe.  University of Vienna - Protestant and Catholic Theological Faculty (2011-2012). Ide o participáciu na medzinárodnom projekte Teologickej fakulty Viedenskej univerzity. Projekt bol zameraný na komparáciu náboženských výchovy v škole vo všetkých európskych krajinách a bol prezentovaný na medzinárodnom sympóziu 29.-30.11.2012 vo Viedni.

· International research project “Homo creator as social, cultural and economical issue in the XXIst century” PB-3/2014. Gliwicky wyzska szkola przedsiebiorczosci (Polsko), VŠZaSP sv. Alžbety (Slovensko), Veleučilište Marko Marulic (Chorvátsko) (2014-2015). Ide o účasť na medzinárodnom vedecko-výskumnom projekte Vysokej školy v Gliwiciach (Poľsko) ohľadom problematiky kreativity v rôznych vedeckých a spoločenských oblastiach.

· “Konsolidation Kurrikulums für Religionsunterricht und Katechese der Katechetischen Kommission der slowakischen Bischofskonferenz”. Renovabis: SK022471 (2017-2020). V tomto projekte sme zastávali pozíciu hlavného riešiteľa projektu. V spolupráci s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči sa projekt zaoberá revíziou a tvorbou nového kurikula vyučovania katolíckeho náboženstva na základných a stredných školách.

· „Implementierung des neuen Curriculums für den Religionsunterricht und die Katechese der Slowakischen Bischofskonferenz“. Renovabis: SK022471A (2020-2022). Je to pokračujúci projekt, v ktorom zastávame pozíciu hlavného riešiteľa projektu. V spolupráci s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči sa projekt zaoberá implementáciou nového kurikula katolíckeho vyučovania náboženstva na školách a katechézy v slovenských farnostiach a vzdelávaním učiteľov náboženstva a katechétov.

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Reimer, Tibor. Religiöse Bildung in der Slowakei. In: Religiöse Bildung an Schulen in Europa. Teil 1: Mitteleuropa. - Wien: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2013. – s. 157-182. - ISBN 978-3-8471-0076-8

 

Reimer, Tibor. Kreative Methoden im Religionsunterricht in der Schule = Creative methods in the teaching process of religious education. In: World Journal of Theoretical and Applied Sciences. - Nr. 2 (3), (2015), s. 138-149. - ISSN 2392-2443

 

Reimer, Tibor.  Religious education at schools in Slovakia. In: Religious Education at Schools in Europe. Part 1: Central Europe. - Vienna: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 2016. - s. 223-248. - ISBN 978-3-7370-0513-5 

 

Reimer, Tibor. Der Religionsunterricht - Begleitung auf dem Weg: Jugendliche als spaziergänger = Religious education - accompanying on the road: the young as strollers. In: Studia Pastoralne. - Roč. 13, č. 13, (2017), s. 248-252. - ISSN 1734-4433

 

Filipovič, Ana Thea - Reimer, Tibor. Space as an instrument to interpret the role of religion and churches in Central and Eastern European societies. In: Reforming practical theology: The politics of body and space. Roč. 1. - Tübingen: International Academy of Practical Theology, 2019. - s. 105-112 [online]. - ISSN 2628-0000 [IAPT Conference 2017 - Reforming: Space, body, and politics. Oslo, 20.04.2017 - 24.04.2017]URL: https://iapt-cs.org/ojs/index.php/iaptcs

 

Reimer, Tibor. Náboženská výchova ako rozvoj náboženských kompetencií. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2020. ISBN 978-80-8074-486-1

 

Reimer, Tibor. Katechéza v súčasnej dobe. Podnety a výzvy nového Direktória pre katechézu. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2021. ISBN 978-80-8074-529-5