Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Predmety vyučované na katedre

Pastorálna teológia

Predmety

 • pastorálna teológia
 • homiletika
 • rétorika
 • technika reči a prednesu
 • misiológia
 • pastorálna medicína
 • pastorálna psychológia
 • pastoračná prax
 • masmediálna komunikácia
 • sociológia

Materiály na prevzatie

Kánonické právo

Predmety

 • kánonické právo
 • kancelaristika

Katechetika a náboženská pedagogika

Predmety

 • všeobecná a vývinová psychológia
 • pedagogická psychológia
 • všeobecná pedagogika a teória výchovy
 • všeobecná didaktika
 • pedagogika dospelých
 • špeciálna pedaogika
 • základy katechetiky
 • teória náboženskej výchovy
 • didaktika náboženskej výchovy
 • katecheticko-pedagogická prax
 • základy metodológie výskumu
 • metodológia písania vedeckej práce
 • angličtina
 • nemčina
 • taliančina
 • francúzština

Materiály na prevzatie

Liturgika

Predmety

 • liturgika
 • liturgia sviatostí
 • pastorálna liturgika
 • liturgický spev
 • hudobná stránka liturgie
 • seminár z pastorálnej liturgiky
 • seminár liturgický priestor
 • gregoriánsky chorál