Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Vedecko-výskumné ťažiská

1. Aktualizácia náuky Magistéria na otázky ľudí súčasnej doby (Mons. ThDr. M. Chovanec)

2. Obnova Cirkvi v duchu Druhého vatikánskeho koncilu (Mons. ThDr. M. Chovanec)

3. Získanie Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov: UK/549/2014: Analýza ekleziologických tém v dokumentoch Medzinárodnej teologickej komisie a ich spoločný zámer (ThLic. Martin Mihálik)

4. Podanie žiadosti o grant VEGA na rok 2015: Lexikón teológov dvadsiateho storočia (vedúci projektu: prof. Jozef Krupa)

5. Príprava projektu KEGA – mapovanie významných osobností dogmatickej a fundamentálnej teológie na Slovensku (ThDr. P. Linet)

6. Do tlače je v elektronickej podobe pripravená monografia: Krupa, J. Vieroučné výpovede predstaviteľov Tradície

7. Do tlače je v elektronickej podobe pripravená monografia: Krupa, J. Najnovšie výsledky bádania v dogmatickej teológii 8. Do tlače je v elektronickej podobe pripravená vysokoškolská učebnica: Krupa, J. Ekumenický a misijný prvok Cirkvi