Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Projekty, granty a vedecko-výskumné ťažiská

Michal Vivoda: spoluriešiteľ Projekt APVV-18-0103: „Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy.“ Multidisciplinárny výskumný projekt, ktorý sa realizuje na piatich fakultách Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Lekárska a Prírodovedecká fakulta) vďaka finančnej podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 2019-2023.

Michal Vivoda: spoluriešiteľ Projekt VEGA 1/075/19 (2019 – 2022): „Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania.“, riešený na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vladimír Thurzo: spoluriešiteľ Projekt VEGA 1/0373/22: "Možnosti a limity aplikácie paliatívnych princípov do starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich počas pandémie Covid-19, so zameraním na nové výzvy pre interdisciplinárne tímy v zariadeniach sociálnych služieb a hospicoch."

Tomáš Pavlík, denný doktorand, hlavný riešiteľ: Grant mladých vedeckých pracovníkov UK č. UK/156/2021Dôstojnosť človeka prítomná v myslení C. S. Lewisa.“

Jozef Krupa: Monografia Vieroučné výpovede predstaviteľov Tradície

Jozef Krupa: Monografia Najnovšie výsledky bádania v dogmatickej teológii

Jozef Krupa: príprava zahraničnej monografie Arcibiskup Eduard Nécsey (spoluautor s prof. V. Judákom a prof. M. Šurábom)

Michal Vivoda: spoluriešiteľ grantového projektu Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy (2018 – 2019) VEGA 1/0585/18 pod vedením doc. ThDr. PaedDr. Moniky Zaviš, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dostupné na internete: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/1._Projektove_centrum_PdF_UK/4._Projekty_Pedagogickej_fakulty_UK/Projekty_PdF_UK_v_roku_2019/Projekt_Vega_c._1-0585-18-10.pdf

Michal Vivoda: spoluriešiteľ Projekt VEGA 1/0578/15 „Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie/sebasúcit vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií“ (2015 – 2018). Vedúca projektu doc. Mgr. Júlia Halamová, PhD., FSEV UK Dostupné na internete: https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/uap/pracovnici/julia-kanovska-halamova/  

Michal Vivoda: odborný riešiteľ C v rámci projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, kód č. 26240220086, aktivita 2.7 „Spoločenské výzvy pre 21. storočie (2014 – 2015)“, garantka aktivity: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Skúmanie kultúrno-spoločenských rámcov biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu a biotechnológií ako výziev modernej spoločnosti, so zameraním na filozofické, etické, antropologické, etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné aspekty. Dostupné na internete: https://cusp.uniba.sk/projekty/ukoncene/1-faza-projektu-vp-uk/aktivity-1-fazy-projektu/