Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

E-knihy RKCMBF

E-knihy

 

Dobrá zvesť o Mesiášovi : Úvod do synoptických Evanjelií podľa Marka a Matúša [pdf]

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2016

 

Lukáš a Skutky apoštolov : Úvod do štúdia Lukášovho diela a vybraných statí [pdf]

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2015

 

Patristická exegéza [pdf]

  autor Róbert Horka, vyd. v r. 2016

 

Perspektívy mariológie v postmoderne a čase novej evanjelizácie [pdf]

  autor Ľubomír Hlad, vyd. v r. 2023

 

Presnejšie formulovanie katolíckej doktríny [pdf]

  autor Jozef Krupa, vyd. v r. 2020

 

Spisy Corpus Paulinum. Vybrané témy a texty [pdf]

    autor Pavol Farkaš, vyd. v r. 2019

 

Starokresťanská latinská poézia [pdf]

   autor Róbert Horka, vyd. v r. 2020

 

Symbolika čísiel a farieb v Zjavení apoštola Jána [pdf]

  autor Pavol Farkaš, vyd. v r. 2003

 

Špeciálna morálna teológia I.
Prvé až štvrté Božie prikázanie [pdf]

  autor Vladimír Thurzo, vyd. v r. 2023

 

Textologické a teologické aspekty pašií v Evanjeliu podľa Jána
s komentárom Aurélia Augustína [pdf]

  autori Pavol Farkaš - Róbert Horka, vyd. v r. 2017

 

Teológia a matematika
v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekej kozmológie a fyziky [pdf]

  autor Gašpar Fronc, vyd. v r. 2023

 

Umelá inteligencia - dobrý sluha a zlý pán?
Ľudia, stroje, spoločnosť... Etika, hodnoty, budúcnosť... [pdf]

   autor Peter Šantavý, vyd. v r. 2023

 

Uvedenie do morálnej teológie [pdf]

   autor Michal Vivoda, vyd. v r. 2021

 

Všeobecný úvod do Svätého písma [pdf]

  autor Blažej Štrba, vyd. v r. 2014

 

Vybrané perikopy z Evanjelia podľa Jána [pdf]

  autor Pavol Farkaš, vyd. v r. 2003

 

Základy katechetiky [pdf]

  autor Tibor Reimer, vyd. v r. 2020