Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronické publikovanie

Podľa Vnútorného predpisu č. 2/ 2013 -  Smernica rektora UK v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti, Čl. 3, ods. 6:

"Na publikované dokumenty v elektronických zborníkoch, časopisoch, elektronické knihy,špeciálne dokumenty (najmä multimediálne dokumenty, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy), ktoré majú potrebné popisné údaje a uchovávajú sa pri dostupnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (t. j. prostredníctvom internetu) alebo vyšli na hmotnom nosiči, sa vzťahujú rovnaké kategórie ako na dokumenty publikované v listinnej podobe (t. j. v tlačenej podobe)." 

Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2013 Smernici rektora UK - kategórie 

Požiadavky na elektronickú publikáciu možno formulovať takto (Frankel, 2000):

  • musí byť verejne dostupná;
  • príslušná vedecká komunita musí byť informovaná o jej existencii;
  • musí existovať systém dlhodobého prístupu a vyhľadávania (napr. systém Handle);
  • musí byť obsahovo stabilná, nesmie sa meniť (nutnosť technickej ochrany a/alebo certifikácie);
  • nesmie byť odstránená (len ak je to legislatívne nevyhnutné);
  • musí byť jednoznačne identifikovaná (napr. prostredníctvom systémov SICI alebo DOI);
  • musí mať vytvorený bibliografický záznam (metadáta), ktorý obsahuje určité minimálne informácie;
  • musí byť zabezpečené jej archivovanie a dlhodobá ochrana.

Elektronická publikácia môže byť na trvalom hmotnom nosiči (CD, DVD, USB kľúč; v požadovanom počte 50 - 100 kusov podľa kategórie EPC) alebo publikovaná na internetovej sieti. Pre potreby evidencie publikačnej činnosti musí mať ISBN, ISSN alebo e-ISBN, e-ISSN a tiež dvoch recenzentov.

     Ak má byť elektronická publikácia verejne prístupná v online verzii v rámci online katalógu UK, podpisuje autor publikácie, vydavateľ a riaditeľka Akademickej knižnice UK 'Zmluvu o sprístupnení diela'.