Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti


14. 12. 2017 10.10 hod.

 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sa pod názvom

Aktuálne otázky ľudskej mravnosti

uskutoční

v utorok, 6. februára 2018

v Aula Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Medzinárodná konferencia sa koná pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti.

Podujatie, ktoré o 9.30 otvorí Mons. Stanislav Zvolenský (registrácia sa začína už o 9.00), bude pokračovať príhovormi a diskusiami do 14.00. Výška účastníckeho poplatku je 10,-€. Ďalšie organizačné informácie sú uvedené na stránke Organizačné pokyny.

Registrácia na konferenciu prebiehala do 31. januára. Registrácia je ukončená, kapacita auly je naplnená.

Na stránke Program konferencie je uvedený program pripravovaného podujatia.

“V posledných desaťročiach pápeži ponúkli veriacim niekoľko výnimočných dokumentov, ktoré sa týkajú mravnosti. Význam encykliky Veritatis splendor sa ukázal aj v diskusiách na biskupských synodách o rodine a v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia. Som presvedčený, že toto podujatie ponúkne cez výborných prednášajúcich priestor sa porozumenie aktuálnej diskusie v takých kľúčových témach ako je pravda, svedomie, či mravné konanie. Ľudia zvyčajne vedia, že sa majú správať mravne. Toto podujatie každému účastníkovi môže pomôcť chápať, čo to znamená v konkrétnostiach," hovorí výkonný sekretár KBS, Anton Ziolkovský.


S hlavnou prednáškou Encyklika Veritatis splendor po 25 rokoch. Obsah, posolstvo, výzvy na podujatí vystúpi kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.

S témou Svedomie a pravda vystúpi profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu sv. Jána Pavla II. v Ríme.

O Mravnom konaní bude hovoriť profesor filozofickej antropológie Stephan Kampowski z rovnakého inštitútu.

Záverečná prednáška bude patriť rektorovi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne Jánovi Vígľašovi, ktorý priblíži tému Vnútorné nezriadené skutky.

Pozvané osobnosti sa pokúsia odpovedať na viaceré aktuálne otázky ľudskej mravnosti. V rámci prednáškových blokov bude priestor i pre diskusiu.