Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)


07. 12. 2016 13.15 hod.

Medzinárodná biblická konferencia, ktorej príspevky odvysiela aj TV Lux, sa uskutočnila 1. decembra 2016 na pôde našej fakulty v Aula Benedikta XVI. pod názvom:

 

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2 Tim 3,16)

Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma vo svetle nového dokumentu Pápežskej biblickej komisie (2014)

 

Konferenciu otvoril a účastníkov privítal jej organizátor ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD, SSLic., prodekan pre štúdium, ktorý ju v kontexte 80. výročia založenia RKCMBF UK prezentoval ako poctu a poďakovanie všetkým doterajším pedagógom vyučujúcim biblické vedy na bohosloveckej fakulte počas jej dlhoročnej existencie. Konferencia mala za cieľ uviesť slovenský preklad dokumentu Pápežskej biblickej komisie (PBK) Inšpirácia a pravda Svätého písma, ktorý vyšiel v taliančine v roku 2014 in Libreria Editrice Vaticana a prestaviť jeho obsah a ťažiská.

Účastníkov v mene veľkého kancelára fakulty Mons. Zvolenského privítal pomocný bratislavský biskup prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Úvodnú lectio magistralis Ispirazione e Verità della Sacra Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il mondo predniesol prof. Klemens Stock, SJ, sekretár Pápežskej biblickej komisie v r. 2002-2014 a dlhoročný profesor na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde prednášal synoptické evanjeliá. Výstižne predstavil dokument PBK z roku 2014, poukazom na jeho východiská, hlavné časti a ťažiskové témy. Novotou tohto dokumentu je, že prezentuje tému inšpirácie a pravdy Biblie cez samotné biblické texty a nie ako tomu bolo doteraz v magisteriálnych dokumentoch cez teologické špekulatívne kategórie. Prof. Stock apeloval, že hľadanie pravdy biblických textov musí byť v súlade s predmetom zjavenia a jeho zameraním na Boha a na jeho plán spásy, pričom jeho vyvrcholenie sa dosahuje v osobe Ježiša Krista, ktorý zjavuje Otca a poskytuje prístup k Otcovi, k zdroju všetkého života a spásy. Toto pôvodné zameranie poskytuje návod na adekvátne čítanie a štúdium biblických spisov zodpovedajúcich ich povahe. Ak sa sleduje toto usmernenie, zachytí sa spásonosné posolstvo biblických textov a vyhne sa mnohým odchýlkam a ťažkostiam. Prednáška utvorila všeobecný rámec pre témy nasledovných deviatich príspevkov.

Prekladateľ dokumentu PBK do slovenčiny SSLic. Milan Sova, PhD., RKCMBF UK Bratislava, vo svojej prednáške Kde bola pochovaná biblická Ráchel? riešil historický problém lokalizácie hrobky biblickej Ráchel; tradícia v Gn 35,19-20 ju lokalizuje do oblasti Betlehema, kým text v 1Sam 10,2 na územie Benjamínovho kmeňa. Autor načrtol povahu pravdy takejto dvojitej tradície v Písme.

SSDr. Blažej Štrba, PhD., RKCMBF UK Bratislava, TI Badín, v prednáške Vyničenie národov podľa Knihy Jozue alebo sebazničenie mysle čitateľa zvažoval výpoveď a pravdu bloku Joz 6–12 považovaného dokumentom PBK za veľmi problematický (bod č. 127). Dokument varuje pred jeho doslovným výkladom, nazýva ho „určitým druhom podobenstva“, a považuje ho za určitý „druh symbolu“. Príspevok sa zameral na hermeneutiku kapitol, na ťažkosti prijateľnej interpretácie a na ľahkosť fundamentalistického zaobchádzania s textom a vážnosť dôsledkov takéhoto zaobchádzania s posvätnými knihami.

ThLic. Iveta Strenková, ThD., GTF PU Prešov, v prednáške Pád Ninive v knihe prorok Nahuma dotkla problému násilia a krutosti posolstva. Prorok si vyslúžil prívlastok „neetický“, „falošný“, pre živý spôsob opisu zničenia asýrskeho mesta Ninive. Cez text Nah 3,1-7 sa v príspevku zamerala na motívy, teologickú interpretáciu pádu Asýrskej ríše a obraz Boha.

V ďalšom paneli doc. Dr. Petr Mareček, ThD., CMTF UP Olomouc, prezentoval Význam údajů o dějinných poměrech v Lk 3,1-2a. Jeho cieľom bolo objasniť údaje o dejinných pomeroch v Lk 3,1-2a a poukázať na ich význam v Lukášovom evanjeliu. Cez definovanie blízkeho kontextu veršov, ich tradíciu a redakciu objasnil jednotlivé výrazy textu a predložil výklad s poukazom na význam textu Lk 3,1-2a v celom Lukášovom evanjeliu.

Doc. ThLic. Jaroslav Brož, ThD. SSL., KTF UK Praha v prednáške Boží mluva v minulosti a přítomnosti podle Listu Židům poukázal na osobitný  spôsob, akým so starozákonnými citátmi pracuje svätopisec, ktorý svedčí o jeho presvedčení, že cez ne hovorí živý Boh. Príspevok to demonštroval na príklade Hebr 1,8-9.

ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD., PF KU Ružomberok sa v príspevku Pravda o egyptských ranách vo svetle Knihy Exodus a Ž 105 odpovedala na otázku, v čom spočíva pravda biblického rozprávania o egyptských ranách z Knihy Exodus a vo svetle Ž 105. Narácia v Exode a jej poetické podanie v Ž 105 sú napriek podobnosti témy, odlišné počtom a poradím rán. Konečnou snahou bolo načrtnúť teologickú pravdu oboch biblických fragmentov.

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., SSLic., RKCMBF UK Bratislava, prezentoval Faraónovo srdce ako interpretačný kľúč rozprávania Ex 4–14 o vyslobodení Izraela. V biblickom podaní si nielen faraón zatvrdzuje srdce, ale jeho srdce zatvrdzuje paradoxne aj sám Boh, čo vzbudilo početné interpretácie. Príspevok klasifikoval originálny interpretačný personálny motív vyslobodenia Izraela z hľadiska lexikálneho, gramatického a kontextuálneho. Téma bola priblížená aj vo svetle motívu srdca silne prítomného v egyptskom písomníctve a epigrafii. V biblickom podaní je evidentná interpretácia opozície faraóna voči Bohu z literárneho hľadiska v graduálno-naratívnej línii spracovaných pôvodných tradícií o srdci faraóna a z teologického hľadiska sa motív srdca podáva v teocentricky zameranej schéme.

SSDr. Pavel Vilhan, PhD., RKCMBF UK Bratislava, TI Badín v príspevku Kniha Sirachovca plná inšpirácie riešil jedinečné zaradenie deuterokánonickej Knihy Sirachovca do dokumentu PBK. Poukázal na veľmi inšpiratívne a vzácne pozorovania z intertestamentárnej doby, ktoré žiaľ nemajú dostatočný priestor v liturgii a kvôli slovenskému katolíckemu prekladu z latinskej osnovy prichádzajú viaceré texty Sir o silu vyjadrení prítomných v hebrejskej či gréckej pôvodine. Príspevok komentoval bod 20 dokumentu PBK venovanému Knihe Sirachovca a na základe prekladu pôvodného textu predložil komplexnejšie podnety Sir podporujúce myšlienku inšpirácie Písma i jeho čitateľa.

Posledný príspevok od Dr. theol. Miroslava Varša, zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, Evanjeliá o detstve ako interpretačná výzva sa vo svetle tretej poslednej kapitoly dokumentu PBK o výzvach interpretácie zameral na tému mágov, resp. mudrcov z druhej kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Zámerom prednášky bola interpretácia tohto obrazno-symbolického motívu v midrášskom podaní dejín narodenia Ježiša nielen na pozadí Starého zákona ale aj na pozadí historiografických diel z obdobia tvorby Matúšovho evanjelia, ktoré účinne osvetľujú motív sapienciálnej povahy.

Po skončení blokov prednášok prednášatelia odpovedali na otázky poslucháčov, ktorí prejavili veľmi aktívny záujem o dané témy aj v podobe komentárov a poznámok. Cenný dokument PBK o Inšpirácii a pravde Svätého písma prezentovaný na konferencii, dostupný už aj v slovenskom jazyku a reflektovaný v príspevkoch prednášateľov prináša do budúcna veľmi originálne a novo formulované podnety pre reflexiu odbornej i laickej verejnosti nad textami Písma, ktoré presahujú faktograficko-historickú stránku typickú pre prvotnú lektúru a reflexiu biblických textov. Biblické texty podávajú istý typ pravdy a faktov, ktoré musia byť interpretované v línii hlavného zamerania biblických spisov a jeho neustáleho zvažovania: totiž že spása ľudí je cieľom, pre ktorý sa Boh zjavuje v knihách, ktoré komunikujú pravdu o tejto spáse započínajúcej sa práve vo vzťahu s Bohom, ktorý je spoločenstvom osôb. Záujem o danú problematiku iste podporí, dúfajme, aj skorá prezentácia príspevkov v TV Lux.

 

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD, SSLic.
prodekan RKCMBF UK pre vzdelávaciu
činnosť, kreditový systém a IIKS