Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pax opus iustitiae

Výročná vedecká on-line konferencia Pax opus iustitiae Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2021 na pôde našej fakulty.


19. 07. 2021 10.02 hod.

 

Slovenská spoločnosť katolíckej teológie na pôde Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK organizuje v mimoriadnom roku sv. Jozefa výročnú vedeckú on-line konferenciu:

PAX OPUS IUSTITIAE (Iz 32,17)

ktorá je zameraná na tému spravodlivosti a uskutoční sa

11. novembra 2021 (štvrtok).

 


V rámci konferencie chceme uvažovať o spravodlivosti z perspektívy teologických disciplín či v zmysle kardinálnej čnosti alebo sociálnej spravodlivosti, ale aj na pozadí ostatnej encykliky Sv. Otca Františka Fratelli tutti, pričom rôzne aspekty spravodlivosti umožňujú spoznať biblické texty, kde je spravodlivosť určitým organizačným princípom mnohých statí, pričom jej právny alebo retributívny aspekt sa dopĺňa o spásny a sociálny rozmer.


On-line pripojenie je realizované na platforme Zoom:


Vo formáte PDF sú k dispozícii na prevzatie plagát konferencie s programom i podrobný program s abstraktami príspevkov.

Technické informácie pre on-line pripojenie ku konferencii budú ešte zverejnené...