Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva i laikov


20. 01. 2021 10.52 hod.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v pastoračnej službe vo farnosti, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v organizácii voľnočasových aktivít i vo vytváraní kvalifikovaných tímov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami.

Termín podania prihlášok je do 30. apríla 2021.

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o štúdium sú k dispozícii na stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.


Na webových stránkach Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda je možné nazrieť do každodenného života, štúdia a formácie bratislavských a trnavských seminaristov.

Podobne aj stránka Kňazského seminára sv. Gorazda ponúka pohľad do života seminaristov ďalších diecéz, ktorých bohoslovci študujú na RKCMBF UK.


Na prevzatie: