Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby záverečných prác

V júni sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Michala Pavlíka (16.6.), Františka Veverku (20.6.), Andreja Filina (22.6.) a Petra Šantavého (22.6.).


07. 06. 2022 09.47 hod.

 

Štvrtok 16. 6. 2022 o 10.00    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    Mgr. Tomáš Pavlík

Licenciátska práca:    Základné ľudské práva v magistériu pápežov Jána XXIII. a Pavla VI.

Školiteľ:    ThDr. Ivan Šulík, PhD.


Pondelok 20. 6. 2022 o 13.00    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    Mgr. František Veverka

Licenciátska práca:    Zhodnotenie milénia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko (863 - 1863)

Školiteľ:    prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

 


Streda 22. 6. 2022 o 9.30    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    ThLic. Andrej Filin

Dizertačná práca:    Sebadarovanie ako základný antropologicko-teologický princíp a jeho percepcia v procese dospievania

Školiteľ:    doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

 


Streda 22. 6. 2022 o 12.00    zborovňa / zasadačka

Doktorand:    ThLic. Ing. Peter Šantavý

Dizertačná práca:    Etické výzvy a morálne aspekty súčasných systémov umelej inteligencie

Školiteľ:    ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.


Oznam o verejných obhajobách  je k dispozícii aj vo formáte PDF.