Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejné obhajoby záverečných prác

Vo štvrtok, 14. decembra 2023 sa v sále Aquinas uskutočnia verejné obhajoby záverečných prác Miroslava Lišku a Ľubomíra Švorcu.


20. 11. 2023 19.39 hod.

 

Štvrtok 14. 12. 2023 o 12.00    Aquinas

Doktorand:    Mgr. Miroslav Liška

Licenciátska práca:    Stála prítomnosť Ježiša Krista v Cirkvi

Školiteľ:    prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.


Štvrtok 14. 12. 2023 o 13.00    Aquinas

Doktorand:    ThLic. Ľubomír Švorca

Dizertačná práca:    Viera ako skúsenosť v učení Josepha Ratzingera

Školiteľ:    prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.


Obhajoby sa konajú v knižnici RKCMBF UK, Kapitulská 15, Bratislava, sála Aquinas, 1. poschodie.
Oznam o verejných obhajobách  je k dispozícii aj vo formáte PDF.