Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

In pluribus unitas – Jednota v mnohosti – Unity in...04. 03. 2015

23. - 25. apríla 2015, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava

Prijímacie konanie na magisterské štúdium26. 02. 2015

Prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2015/2016.

Správy od 211 do 212 z 212