Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo


22. 03. 2019 14.46 hod.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
Römisch-Katholische theologische Fakultät der hl. Kyrill und Method

Rada pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska
Rat für Geschichte bei der Konferenz der Bischöfe der Slowakei

Združenie Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie
Vereinigung Pro Deo et Fratribus – Familie Mariens

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej
Slowakische Provinz der Gesellschaft Jesu

Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo

Bischof Pavol M. Hnilica SJ: Persönlichkeit und Werk


MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
INTERNATIONALE TAGUNG

 

Aula Benedikta XVI. ǀ Kapitulská ul. 26 ǀ Bratislava
Piatok ǀ 29. marca 2019 ǀ Freitag ǀ 29. März 2019


Program podujatia je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.
Programm der Veranstaltung in PDF-Format.