Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Dni otvorených dverí na Univerzite Komenského v Bratislave


11. 02. 2021 21.01 hod.

Najstaršia a najväčšia univerzita na Slovensku virtuálne pootvorí už druhý krát počas pandémie dvere svojich fakúlt. V utorok a v stredu, 16 a 17. februára 2021 prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí predstaví UK svojich trinásť fakúlt.

V utorok 16. februára sa po otvorení o 10.00 postupne budú predstavovať fakulty UK v paralelných live streamoch: Lekárska fakulta a Fakulta managementu (10.20), Prírodovedecká fakulta a Fakulta sociálnych a ekonomických vied (10.50), Právnická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (11.20), Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (11.50).

V stredu 17. februára sa prezentujú Jeseniova lekárska fakulta a Filozofická fakulta (10.20), Pedagogická fakulta a Farmaceutická fakulta (10.50), Fakulta telesnej výchovy a športu a Evanjelická bohoslovecká fakulta (11.20).

Ďalšie informácie spolu s možnosťou pripojiť sa na živé vysielanie (on-line stream) sú k dispozícii na webovej stránke https://zaziden.uniba.sk/den-otvorenych-dveri/.

Súčasťou polhodinového programu každej fakulty je online prezentácie a následná komunikácia Q&A vo virtuálnom priestore medzi fakultami a uchádzačmi o štúdium. Každá fakulta predstaví cez svojich zástupcov štúdium, akademický život a prijímacie pohovory a neskôr poskytne záujemcom informácie o možnostiach štúdia. Na trinástich fakultách UK sa v súčasnosti vzdeláva viac ako 22.000 študentov. Univerzita Komenského ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti prírodných vied, práva, medicíny, pedagogiky, katolíckej a evanjelickej teológie, filozofických, spoločenských a humanitných vied.

Na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave sa do 30. apríla 2021 môžu hlásiť na štúdium katolíckej teológie jednak tí, čo cítia povolanie ku kňazstvu a jednak laickí študenti a študentky. Do Kňazského seminára v Nitre sa na štúdium teológie môžu hlásiť len záujemci o kňazstvo.

Absolventi magisterského štúdia katolíckej teológie môžu nájsť uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov a učiteliek náboženskej výchovy, v duchovných redakciách masmédií, v charitatívnych a humanitných ustanovizniach, či v oblasti humanitárnej pomoci, v pastoračnej službe vo farnosti a v organizácii voľnočasových aktivít.

Pripájame i odkaz na video pozvánku:-)