Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Najlepší záujem dieťaťa

Konferencia biskupov Slovenska organizuje v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov moderovanú multidisciplinárnu konferenciu na tému “Najlepší záujem dieťaťa”.


21. 10. 2017 11.19 hod.

Multidisciplinárna konferencia sa uskutoční 14. novembra 2017 v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Kapitulskej ulici 26 v Bratislave.

Na konferencii vystúpia zástupcovia viacerých ministerstiev, inštitúcií a organizácií. Súčasťou budú aj moderované workshopy.

Bližšie informácie o konferencii, program podujatia, ako aj prihlášku, je možné nájsť na stránke konferencie.kbs.sk.

V posledných desaťročiach čelia rodiny s deťmi mnohým novým hrozbám a sú neraz nahradzované inými typmi vzťahov. S touto skutočnosťou sa stretávajú sudcovia, advokáti, psychológovia, sociálni pracovníci a kňazi. Z týchto dôvodov sa javí užitočné vytvoriť väčší priestor na verejnú diskusiu o tom, čo je pre dieťa najlepšie a ako by sa táto priorita mala odzrkadliť v starostlivosti o dieťa a jeho rodinu.

Cieľom konferencie je poukázať na skutočnosť, že najlepšie záujmy dieťaťa nie sú všeobecným pojmom, ale konkrétnym nástrojom na budovanie spoločnosti založenej na zdravých medziľudských vzťahoch. Pojem najlepších záujmov dieťaťa má svoj konkrétny obsah, ktorý je možné vymedziť určovacími elementami (kritériami). Tak sa najlepšie záujmy dieťaťa môžu stať prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. V užšom kontexte najlepšie záujmy dieťaťa reflektujú význam zdravej rodiny založenej na harmonických vzťahoch.

Obsahom konferencie má byť diskusia o tom, kde sa nachádzajú najlepšie záujmy dieťaťa pri rozpade manželstva, o širokom spektre dôsledkov rozpadu rodiny na spoločnosť vrátane rizika násilia na deťoch a o možnostiach intervencie zo strany štátu, cirkvi a spoločnosti ako nástrojoch prevencie pred rozpadom manželstiev.