Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Mám podozrenie alebo potvrdený výskyt COVID-19. Čo mám...26. 09. 2020

Konkrétne kroky, ktoré treba vykonať v rámci UK v prípade podozrenia alebo potvrdeného výskytu Covid-19. Základné informácie a otázky súvisiace s ochorením,...

Habilitačná prednáška PhDr. Oľgy Gavendovej, PhD.26. 09. 2020

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku PhDr. Oľgy Gavendovej, PhD., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. októbra 2020 v Aule Benedikta XVI.

Koronavírus: opatrenia21. 09. 2020

Aktuálne opatrenia fakulty a Univerzity Komenského vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, mimoriadny stav v Slovenskej republike a súvisiace riziká s...

Organizácia a podmienky pedagogického procesu v zimnom...18. 09. 2020

Opatrenia zavedené v zimnom semestri akademinckého roka 2020/2021 vzhľadom na riziko šírenia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Výzva na účasť v programe Erasmus+15. 09. 2020

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ Rektorátu UK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku...

Covid-dotazníky UK pre zamestnancov a študentov09. 09. 2020

Podľa nariadenia rektora UK na začiatku semestra sú všetci študenti a zamestnanci Univerzity Komenského a jej fakúlt povinní vyplniť dotazník o zdravotnom...

Kurz lektorov a žalmistov19. 08. 2020

V rámci aktivít spojených s Rokom Božieho slova srdečne pozývame na Kurz lektorov a žalmistov, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2020 vo aule fakulty.

Verejná obhajoba dizertačnej práce17. 08. 2020

20. augusta sa v zasadačke fakulty uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky ICLic. JUDr. Veroniky Pétiovej.

Výzva na účasť v programe Erasmus+25. 06. 2020

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ otvorilo Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych...

Habilitačná prednáška Mgr. Róberta Horku, PhD....23. 06. 2020

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku Mgr. Róberta Horku, PhD., ktorá sa uskutoční v utorok 23. júna 2020 v Aule Benedikta XVI. AKTUALIZÁCIA: správa je...