Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi29. 01. 2020

  Slovenská spoločnosť katolíckej teológie a Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v spolupráci s TF TU, TF KU, GKF PU a s Teologickou komisiou KBS...

Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-1122. 01. 2020

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na sériu šiestich biblických prednášok s diskusiou pod...

Výzva na účasť v programe Erasmus+ v akademickom roku...18. 12. 2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na...

Verejná obhajoba dizertačnej práce10. 12. 2019

11. decembra sa v zasadačke fakulty uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda ICLic. Štefana Vanču.

Una voce in difesa03. 12. 2019

11. decembra sa vo Vatikáne pod záštitou Pápežského výboru pre historické vedy uskutoční prezentácia knihy ThDr. Petra Slepčana, PhD., pedagóga našej fakulty a...

Celouniverzitný deň otvorených dverí23. 10. 2019

DRŽÍME TI MIESTO. Počas jedného dňa môžete navštíviť až 8 fakúlt našej alma mater, spoznať ich a zažiť ich atmosféru - pretože každá je jedinečná.

Burza pobytov 202016. 10. 2019

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2020 („Burza”).