Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Fatimské zjavenia – ich história, posolstvo a aktuálnosť


21. 04. 2017 12.15 hod.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie a Subkomisia pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

Fatimské zjavenia – ich história, posolstvo a aktuálnosť

 

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2017 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime poskytuje príležitosť zamýšľať sa nad mnohými aspektami tejto skutočnosti v kontexte teologicko-historickom, vieroučno-praktickom, morálno-eschatologickom. Prezentované môžu byť výsledky dôsledného, kritického a aktualizovaného výskumu nad dokumentáciou dotýkajúcou sa histórie udalosti zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Zámerom konferencie je predstaviť ďalšie smery, v ktorých je potrebné prehĺbiť poslanie, ktoré vzhľadom na svoj bohatý obsah ponúka fatimské posolstvo nádeje pre súčasný svet a Cirkev.

 

Program konferencie:

8.00 – otvorenie konferencie
Mons. ThDr. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup
8.15 – prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD
Nosné mariologické témy časti verejného Božieho zjavenia a súkromného schváleného zjavenia vo Fatime
8.30 – Mons. ThDr. Marián Chovanec
Význam súkromného zjavenia
8.45 – doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.
Zásadné poznámky k súkromným zjaveniam z nemeckej teológie
9.00 – prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
Fatima a Božie milosrdenstvo
9.15 – ThLic. Ján Viglaš
Výhrada vo svedomí a kardinálna čnosť odvahy
9.30 – ks. dr hab. Marek Gilski
Fatima: dobra czy zła nowina?
9.45 – diskusia
10.00 – prestávka na občerstvenie
10.30 – ThLic. Ivan Špánik, PhD.
Perspektíva víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v nových aspektoch biblického pohľadu
10.45 – ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Arabské meno Fāṭimah, ako komparačný stimul literárneho portrétu Ježišovej matky Márie v Novom zákone a v Koráne
11.00 – ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk
Rola Niepokalanej w przywracaniu jedności chrześcijan. Istota orędzi fatimskich w dialogu ekumenicznym
11.15 – Ing., Mgr. Pavol Benko
Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
11.30 – ThDr. Peter Slepčan, PhD.
Vzťahy Slovenskej republiky a ZSSR počas druhej svetovej vojny v optike Svätej Stolice
11.45 – ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
Súčasné ideológie a zjavenia Panny Márie vo Fatime

12.00 – diskusia
12.30 – obed

13.30 – ThLic. Anton Ižold, PhD.
Vzor Panny Márie v živote sv. Ambróza a fatimských pastierikov ako východiskový bod pre zmenu vlastného okolia
13.45 – doc. ThLic. Miloš Lichner D.Th.
Zjavenie Panny Márie v diele sv. Gregora Veľkého v kontexte jeho mariológie
14.00 – prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Ako rozprávať v homílii o mariánskych zjaveniach
14.15 – doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka PhD.
Misijné a spirituálne posolstvo Fatimy a Slovensko
14.30 – prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
Kristologický aspekt fatimských zjavení v ekleziálnom rámci

14.45 – diskusia
15.10 – ukončenie konferencie

 


Plagát konferencie je k dispozícii na prevzatie vo formáte JPG [3.4MB].