Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium v AR 2024/2025

RKCMBF UK ponúka v akademickom roku 2024/2025 dvojročný kurz Doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov náboženskej výchovy a dvojročný kurz Rozširujúceho štúdia pre učiteľov náboženskej výchovy.


24. 05. 2024 14.59 hod.

RKCMBF UK ponúka v akademickom roku 2024/2025 doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva a rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy externou formou.

Štúdium sa otvorí v prípade dostatočného záujmu na fakulte v Bratislave.

Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy externou formou

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova.

Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke Štúdium / Rozširujúce štúdium.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave v súlade s § 44 zákona NS SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, otvára v akademickom roku 2024/2025 doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium poskytujeme pre študentov druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa študijného programu katolícka teológia a pre absolventov magisterského štúdia. Absolventi doplňujúceho pedagogického štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva. Odbornú spôsobilosť učiteľ katolíckeho náboženstva získava absolvovaním magisterského štúdia katolíckej teológie.

Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení a končí záverečnými skúškami. Dvojročné vzdelávanie je rozdelené na: základný modul (zameraný na pedagogicko-psychologický základ učiteľstva) a rozširujúci modul (zameraný na konkrétnu odborovú didaktiku náboženskej výchovy). Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať katolícke náboženstvo.

Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika náboženskej výchovy. Obsahom záverečnej práce je špecifická téma; spôsob jej spracovania a rozsah je stanovený smernicou dekana o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis č. 5/2023).

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke Štúdium / Doplňujúce pedagogické štúdium.