Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi


29. 01. 2020 23.23 hod.

 

Slovenská spoločnosť katolíckej teológie a Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v spolupráci s TF TU, TF KU, GKF PU a s Teologickou komisiou KBS organizuje vedeckú konferenciu otvorenú aj pre doktorandov teológie:

Liturgia, spoločenstvo, svedectvo a služba našej Cirkvi

Z dôvodu preventívnych opatrení kvôli ochoreniu COVID-19 je pôvodne aprílová konferencia SSKT (23.4.) preložená na jesenný termín

12. novembra 2020 (štvrtok).

Zoznam účastníkov a abstrakty príspevkov sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.
Program konferencie a časový harmonogram sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.


Konferencia sa uskutočnila on-line na platforme Zoom.

Audio záznamy prednášok sú k dispozícii na úložisku Google Drive.

Prezentácie prednášok:


Na pozadí aktuálnych spoločenských a ekleziálnych javov na Slovensku sa stáva výzvou pre SSKT a pre slovenských teológov ekleziologická reflexia vo svetle podnetov Druhého vatikánskeho koncilu a následných pontifikátov až po aktuálnu službu pápeža Františka. Situácia a iniciatívy pápežov nás motivujú k oslobodzujúcemu sebapochopeniu Cirkvi a k naliehavosti stať sa Cirkvou viac podriadenou Kristovi (porov. Ef 5,24) a blízkou ľuďom. Na základe toho sa i naša Katolícka cirkev latinského a byzantského obradu na Slovensku nemá vzdať šance stať sa v duchu výroku sv. Augustína ecclesia semper reformanda. Práve z dôvodu jej ľudského a časového rozmeru je k tomuto postoju neustále vyzývaná.

  • V akademickej slobode a konštruktívne chceme reagovať na jej aktuálne problémy a možnosti na Slovensku z perspektívy rôznych teologických disciplín (biblická, dogmatická, morálna a pastorálna teológia, liturgika, cirkevné právo) a v povďačnom uznaní predností našej Katolíckej cirkvi oboch tradícii.
  • V diskusii a riešení nejakého konkrétneho problému v príspevku účastníkov nechceme stratiť z dohľadu prežívanie viery a našu náboženskú skúsenosť v minulosti, aby sme objektívnejšie uvažovali o aktuálnom postavení, poslaní a aktivitách Cirkvi v spoločnosti.
  • Cieľom konferencie je ponúknuť teologicky svieže a metodologicky presvedčivé podnety na posilnenie autentického cirkevného vedomia a identity a na zefektívnenie liturgického slávenia (leiturgia), spoločenstva (koinonia), svedectva (martyria) a služby (diakonia) do ďalších rokov.

Plagát konferencie je k dispozícii na prevzatie vo formáte PNG.

Pôvodné miesto konania: RKCMBF UK Bratislava, Aula Benedikta XVI.