Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kňazské semináre

Prostriedkom formácie študentov RKCMBF UK, ktorí sa v rámci teologických štúdií pripravujú na kňazskú službu v Katolíckej cirkvi, sú kňazské semináre.

Kňazské semináre spolu s teologickou fakultou sú miestom, kde sa seminaristi pripravujú na svoje povolanie a poslanie - na účasť na služobnom kňazstve Ježiša Krista. Ako fakulta je primárne miestom vzdelávania a intelektuálnej formácie, seminár je miestom formácie duchovnej, ľudskej a pastoračnej, počas ktorej sa seminaristi pripravujú na kňazskú službu - a to tak, aby sa stále viac a viac pripodobňovali Veľkňazovi Ježišovi Kristovi, a aby sa Kristus stával centrom ich života v službe Dobrého Pastiera, pre ktorú ich povolal.

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.


Kňazské semináre sú súčasťou všetkých pracovísk fakulty: