Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Profesorka Emília Hrabovec nominovaná na titul Slovenka roka13. 03. 2015

Profesorka Dr. phil. Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné...

Posolstvo rektora UK a vedenia Študentskej časti...11. 03. 2015

Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom.

Odkaz na pôvodné webové stránky fakulty09. 03. 2015

Ctení návštevníci webovej stránky našej fakulty, nachádzate sa na stránkach našej novej webovej prezentácie, ktorá bola sprístupnená 10. marca 2015. Do novej...

In pluribus unitas – Jednota v mnohosti – Unity in...04. 03. 2015

23. - 25. apríla 2015, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava

V Samárii pri studni: základná zmluva medzi SR a Sv. Stolcom02. 03. 2015

Dr. Tibor Hajdu hosťom tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

Prijímacie konanie na magisterské štúdium26. 02. 2015

Prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2015/2016.

V Samárii pri studni: Andrej Hlinka - fakty a mýty22. 09. 2014

Prof. Emília Hrabovec (RKCMBF) a prof. Róbert Letz (PdF) hosťami tématickej relácie V Samárii pri studni v TV Lux.

U Nikodéma: Boží obor z Tarzu; aký vlastne bol sv. Pavol?08. 09. 2008

Dr. Jozef Jančovič hosťom tématickej relácie TV Lux venovanej sv. Pavlovi.

U Nikodéma: O hovorení pravdy03. 06. 2008

Dr. Vladimír Thurzo hosťom tématickej relácie TV Lux venovanej pravde.

Správy od 411 do 419 z 419