Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vybrané odkazy

Externé odkazy

Studia Biblica Slovaca

Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis

ACTA je recenzovaný vedecký časopis, ktorého cieľom je prezentovať výsledky vedeckej činnosti tak odborníkov a doktorandov pôsobiacich na fakulte, ako aj autorov z iných univerzít a vedeckých inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia vo všetkých teologických a príbuzných disciplínach. Obsahuje vedecké príspevky a recenzie domácej a zahraničnej vedeckej literatúry. Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska i zo zahraničia.

Občianske združenie Cyrilometodiána

Poslaním o.z. Cyrilometodiána je materiálna a finančná podpora niektorých činností na RKCMBF UK, budovanie knižničného fondu fakulty, edičná činnosť a podpora vzdelávania.

Študentské časopisy