Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vybrané odkazy

Externé odkazy

Studia Biblica Slovaca

Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Občianske združenie Cyrilometodiána

Poslaním o.z. Cyrilometodiána je materiálna a finančná podpora niektorých činností na RKCMBF UK, budovanie knižničného fondu fakulty, edičná činnosť a podpora vzdelávania.

Študentské časopisy