Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoba licenciátskej a dizertačnej práce

Licenciátska skúška

Licenciátska skúška je štátnou skúškou v študijnom odbore katolícka teológia, ktorá sa koná na záver prvej ucelenej časti doktorandského štúdia. V dennej forme sa doktorand prihlasuje na predmety licenciátskej skúšky najneskôr do 18 mesiacov v 3-ročnom štúdiu a do 24 mesiacov v 4-ročnom štúdiu od začiatku štúdia; doktorand v externej forme najneskôr do 24 mesiacov v 4-ročnom štúdiu a do 30 mesiacov v 5-ročnom štúdiu od začiatku štúdia. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním licenciátskej skúšky je získanie najmenej 65 kreditov.

Licenciátska skúška pozostáva z dvoch častí – časť, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch licenciátskej skúšky podľa zamerania licenciátskej práce, a druhá časť, ktorú tvorí obhajoba licenciátskej práce. Obhajoba licenciátskej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentom, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínose licenciátskej práce. Počas obhajoby licenciátskej práce sa skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov a návrhov, ktoré licenciátska práca obsahuje.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce

Študent doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia podáva prihlášku na dizertačnú skúšku na konci doktorandského štúdia spolu s prihláškou na obhajobu dizertačnej práce. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie kreditov v predpísanej skladbe vzdelávacej, vedeckej a pedagogickej činnosti podľa individuálneho študijného plánu doktoranda, vrátane absolvovanej, resp. uznanej prvej ucelenej časti doktorandského štúdia (licenciátu) najmenej 140 kreditov v 3-ročnom dennom alebo 4-ročnom externom štúdiu (aj 5-ročné štúdium akreditované v roku 2009).

Dizertačná skúška pozostáva z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v oblasti katolíckej teológie podľa zamerania dizertačnej práce.

Úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky je podmienkou k povoleniu obhajoby dizertačnej práce.

Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínose dizertačnej práce. Počas obhajoby dizertačnej práce sa skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca obsahuje.

Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.