Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné v akademickom roku

Školné a poplatky

Príkaz na úhradu odporúčame študentom vytlačiť priamo z AIS2 pre daný akademický rok. V príkaze sú vždy uvedené údaje pre konkrétneho študenta.

Predpisy o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom

Predpisy Univerzity Komenského o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom je možné nájsť na stránkach UK v časti Legislatíva.

Výska školného a spôsob úhrady v akademickom roku je uvedená v časti Zápis v akademickom roku.