Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

VEGA

Projekt VEGA 1/0597/13 Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodných vzťahov a cirkevno-historického vývoja 1963-1989, 2013-1015
Vedúca projektu: prof. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia z katedry prof. Viliam Judák a prof. Jozef Haľko

Medzinárodné projekty

1. Medzinárodný výskumný projekt IIAB-2513DK0524 Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], (2013-2015).
Zadávateľom je Bundesverwaltungsamt / Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn: Universitäres Förderprogramm, Nemecko, prof. Emília Hrabovec je hlavná riešiteľka projektu, v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh, Ludwig-Maximilians-Universität München, a s Ústavom pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung) v Regensburgu, Nemecko.

2. Medzinárodný výskumný projekt BLX 2010/2 Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804-1918 (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 1804-1918) – medzinárodný projekt iniciovaný Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov (2010 – 2014).
Na projekte pracujú štyria pedagógovia Katedry cirkevných dejín (prof. Emília Hrabovec ako slovenská národná koordinátorka, prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko, Dr. Gabriel Brendza) a jeden študent fakulty (vyštudovaný historik Mgr. Bernard Jozef Meliš, OP).

3. Medzinárodný výskumný projekt FRT 2010/1 Frintaneum iniciovaný Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov (2010 – 2014).
Na projekte pracujú štyria pedagógovia Katedry cirkevných dejín (prof. E. Hrabovec ako slovenská národná koordinátorka, dr. G. Brendza, dr. P. Kollár) a jeden študent (vyštudovaný historik Mgr. Bernard Jozef Meliš, OP).

4. Prof. Emília Hrabovec pracuje na medzinárodnom projekte Cardinali e cardinalato, una « élite » nei confronti della modernità (1775-1978) [Kardináli a kardinálsky úrad, “elita” a jej vzťah k modernite (1775-1978)], 2013-2015. Zadávateľom je Institute catholique v Paríži a École française de Rome v Ríme.

5. Prof. Emília Hrabovec je koordinátorkou pre strednú a východnú Európu medzinárodného projektu Druhý vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov (2011-2015), iniciovaného Pápežským výborom pre historické vedy v spolupráci s národnými a medzinárodnými inštitúciami na celom svete (s Pápežským výborom pre historické vedy, s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite a s národnými koordinátormi projektu v Rakúsku, Česku, Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku).

Výsledky medzinárodných výskumných projektov

Konfesionálne siete Nemcov v Rusku 1922 – 1941

V apríli 2016 bola spustená online kritická edícia dokumentov v štyroch jazykoch pod názvom Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank [Konfesionálne siete Nemcov v Rusku 1922 – 1941. Databáza prameňov] Ed. Katrin Boeckh, Emília Hrabovec. Unter Mitarbeit von Steffi Keil.

Online kritická edícia dokumentov, ktorá je výsledkom medzinárodného výskumného projektu Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], 2013-2015, je k dispozícii na webových stránkach:

http://konnetz.ios-regensburg.de/

Edícia prináša výber dosiaľ neznámych prameňov primárneho významu pre výskum, pochádzajúcich z dovedna siedmych archívov v štyroch štátoch.

Hlavnými riešiteľkami boli prof. Emília Hrabovec z RKCMBF UK a prof. Katrin Boeckh, Ludwig-Maximilians-Universität München / Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Nemecko. Zadávateľom projektu bol Bundesverwaltungsamt / Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn: Universitäres Förderprogramm, Nemecko.

Ďalšie publikácie z projektu sa pripravujú.