Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Informácie o programe LLP / ERASMUS+

Fakultný koordinátor:
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.,
prodekan pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty

Študenti a pedagógovia našej fakulty sa môžu uchádzať o pobyty na nasledovných univerzitách:

Bilaterálne zmluvy v rámci programu LLP/ERASMUS+na roky 2022 - 2026

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5
  01-815 Warszawa
  www.uksw.edu.pl

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31 002 Kraków
  www.upjp2.edu.pl
 • Partnerská univerzita:
  Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Ul. Gagarina 37
  P.-87 100 Toruń
  www.umk.pl
 • Partnerská univerzita:

Bilaterálne kooperačné zmluvy

 • Partnerská univerzita:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
  Wydzial Teologiczny
  ul. Kanonicza 9
  PL-31 002 Kraków
  www.upjp2.edu.pl
 • Fakultná koordinátorka:
  Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec,
  prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty
  Tel. + 421 2 32 777 110