Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Kresťanská filozofia

Predmety

 • dejiny filozofie - starovek, stredovek, novovek, 19. a 20. st.
 • úvod do filozofie
 • základy logiky
 • filozofia poznania
 • metafyzika
 • filozofia prírody
 • filozofická antropológia
 • filozofická teológia
 • filozofia náboženstva
 • filozofická etika
 • politická filozofia
 • dejiny slovenskej filozofie

Historické vedy

Predmety

 • cirkevné dejiny – starovek, stredovek, novovek, 20. storočie
 • patrológia
 • kresťanská archeológia
 • sakrálne umenie
 • dejiny biskupstva
 • hagiografia