Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

APVV, VEGA a iné národné projeky

APVV

1. Projekt APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy, (2019 – 2023)
Interdisciplinárny medzifakultný projekt UK
Vedúca projektu: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FiF UK
Spoluriešiteľ z katedry: Mgr. Gašpar Fronc

Publikácie k projektu:

FRONC, Gašpar. Zodpovednosť ako predpoklad reálnej slobody. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2020, roč. 17, č. 1, s. 6 – 26. ISSN 1335-8081.

FRONC, Gašpar. Premeny interpretácie teologického a matematického jazyka „knihy prírody“. In: Plašienková, Zlatica (ed.). Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 94 – 118. ISBN 978-80-223-5310-6.

VEGA

1. Projekt VEGA Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodného a cirkevnopolitického vývoja 1963-1989, (2013-2015)
Vedúca projektu: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia z katedry: prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko

Publikácie k projektu (výber):

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016.

Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2015.

Emilia Hrabovec: L’Ostpolitik vaticana e la Cecoslovacchia. In: Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, roč. 3, 2014, č. 5-6, ISSN 2239-7302, s. 331-356.

Emília Hrabovec: L’Istituto slovacco dei Santi Cirillo e Metodio a Roma nel contesto politico-ecclesiastico. In: Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, roč. 1, 2015, č. 1-2, s. 117-131.

Emilia Hrabovec: Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea. In: Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e
culturale, ponte tra Oriente e Occidente. Raccolta di studi in occasione del 1150° anniversario della missione dei santi Cirillo e Metodio nella Grande Moravia (863-2013). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016.

Emilia Hrabovec: The Vatican Ostpolitik and Czechoslovakia. National Aspects of the Political-Ecclesiastical Negotiations. In: András Fejérdy (ed.): The Vatican Ostpolitik 1958-1978. Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, Roma : La Viella, 2016. ISBN 978-88-6728- , s. 207-237.

Эмилиа Грабовец: Восточная политика Ватикана и Словакия во внутриполитическом, международном и церковном контекстах. (Vatican Eastern Politics and Slovakia in the Context of Inner, International and Church Politcs.) In: Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Выпуск 9 (53).

Emilia Hrabovec, Viliam Judák: Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina. In: Bernard Ardura, Philippe Chenaux (eds.): Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Città del Vaticano : Lateran University Press, 2016.

Jozef Haľko: Percepcia Druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensku v rokoch 1962 až 1965. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. XIII, 2016, č. 2.

2. Projekt VEGA Svätá stolica a slovenská otázka 1945-1958, (2020-2022)
Vedúca projektu: prof. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia z katedry: prof. Viliam Judák, ThDr. Peter Slepčan

Aktuálne riešený projekt.

Iné národné projeky

1. Výskumný projekt SCIENTIA Svätá stolica a Sovietsky zväz v osemdesiatych rokoch 20. storočia, (2016-2017)
Riešiteľka: prof. Emília Hrabovec

Publikácia k projektu:

Emilia Hrabovec: L’Ostpolitik di Giovanni Paolo II e la Slovacchia (1978-1989). In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell´Archivio Segreto Vaticano. Vol. III. Inquisizione romana, Indice, Diplomazia pontificia. Ed. Andreas Gottsmann, Pierantonio Piatti, Andreas E. Rehberg. Città del Vaticano : Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vaticani, 108), 2018. ISBN 978-88-98638-10-9, s. 267-290.

2. Výskumný projekt Slovenského historického ústavu v Ríme Slovenská cirkevná emigrácia v Ríme a Svätá stolica 1945-1978 / Emigrazione ecclesiastica slovacca a Roma e Santa Sede 1945-1978, (2020-2021)
Riešiteľka: prof. Emília Hrabovec

Medzinárodné projekty

1. Medzinárodný výskumný projekt Religiöse Netzwerke der Russlanddeutschen im Stalinismus [Náboženské sociálne siete ruských Nemcov počas stalinizmu], (2011-2012)
financovaný Univerzitným podporným programom Nemeckého spolkového úradu pre kultúru a médiá.
Riešiteľka: Prof. Emília Hrabovec v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh (Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy Regensburg, Nemecko).

Publikácia:

Emilia Hrabovec: Der Heilige Stuhl und die rußlanddeutschen katholischen Priester zwischen Revolution und Repression (1918-1939). In: Römische Quartalschrift, roč. 108, 2013, č. 1-2, s. 109-144.

2. Medzinárodný výskumný projekt Concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri conciliari [Druhý vatikánsky koncil vo svetle archívov koncilových Otcov] (2011-2012) iniciovaný Pápežským výborom pre historické vedy v spolupráci s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite.
Koordinátorka pre stredovýchodnú Európu: prof. Emília Hrabovec

Publikácia:

Emilia Hrabovec: Gli archivi dei padri conciliari in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. In: Philippe Chenaux (ed.): Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. Città del Vaticano : Lateran University Press, 2015. ISBN 978-88-465-1048-8, s. 215-237.

3. Medzinárodný výskumný projekt Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], (2013-2015)
financovaný Univerzitným podporným programom Nemeckého spolkového úradu pre kultúru a médiá.
Riešiteľka: Prof. Emília Hrabovec v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh (Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy Regensburg, Nemecko).

Publikácie:

Эмилиа Грабовец: Святой Престол и немецкие католические священники в Советском Союзе (1922-1938): назначения, контакты и каналы связи в международном контексте. In: Электронный научно-образовательный журнал «История» (Moskva). Tom 9. No. 4 (68). 2018.

Katrin Boeckh, Emilia Hrabovec (ed.): Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Unter Mitarbeit von Steffi Keil. Unter: http://konnetz.ios-regensburg.de/about.php

4. Medzinárodný výskumný projekt Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804-1918 (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 1804-1918), (2010-2018)
projekt Univerzity vo Viedni
Spoluriešitelia z katedry: prof. Emília Hrabovec (slovenská národná koordinátorka), prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko, Dr. Gabriel Brendza, Mgr. Bernard Jozef Meliš.

Publikácia:

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Ed. Rupert Klieber. Berlin : Duncker & Humblot, 2020.

5. Medzinárodný výskumný projekt Chiesa cattolica in Europa centro-orientale 1939-1945 e il nazionalsocialismo [Katolícka cirkev v stredovýchodnej Európe 1939-1945 a národný socializmus], (2018-2019)
v spolupráci s Pápežskou univerzitou Gregoriana (prof. Jan Mikrut)
Riešitelia z katedry: prof. Emília Hrabovec (koordinátorka slovenskej skupiny), Dr. Peter Slepčan

Publikácie:

Emilia Hrabovec: La Chiesa cattolica in Slovacchia (1939-1945) fra la fedeltà allo Stato nazionale e la resistenza contro gli influssi ideologici del Terzo Reich. In: Jan Mikrut (ed.): La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019, s. 823-842.

Peter Slepčan: I vescovi slovacchi e la questione della popolazione ebraica (1939-1945). In: Jan Mikrut (ed.): La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019, s. 843-862.

6. Medzinárodný výskumný projekt Handbuch zur Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert [Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí], (2018-2021)
projekt Collegia Carolina v Mníchove v spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maximiliána v Mníchove a s Mníchovskou arcidiecézou.
Spoluriešiteľka: prof. Emília Hrabovec

7. Metanexus Global Network Initiative Grant ID#: 1303 Globalization of Mankind as a Challenge for the New Forms of Communication between Science, Philosophy, and Faith (2007 – 2008)
Federation of Slovak Christian Intellectuals (USKI)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., SAV
Spoluriešiteľ z katedry: Mgr. Gašpar Fronc

Puiblikácia:

FRONC, Gašpar. Identita osoby v globalizujúcom sa svete. In: Radosť a nádej. 2008, roč. 11, č. 1, s. 42-48. ISSN 1335-3543.