Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Medzinárodné projekty

1. Medzinárodný výskumný projekt Religiöse Netzwerke der Russlanddeutschen im Stalinismus [Náboženské sociálne siete ruských Nemcov počas stalinizmu], (2011-2012)
financovaný Univerzitným podporným programom Nemeckého spolkového úradu pre kultúru a médiá.
Riešiteľka: Prof. Emília Hrabovec v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh (Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy Regensburg, Nemecko).

Publikácia:

Emilia Hrabovec: Der Heilige Stuhl und die rußlanddeutschen katholischen Priester zwischen Revolution und Repression (1918-1939). In: Römische Quartalschrift, roč. 108, 2013, č. 1-2, s. 109-144.

2. Medzinárodný výskumný projekt Concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri conciliari [Druhý vatikánsky koncil vo svetle archívov koncilových Otcov] (2011-2012) iniciovaný Pápežským výborom pre historické vedy v spolupráci s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite.
Koordinátorka pre stredovýchodnú Európu: prof. Emília Hrabovec

Publikácia:

Emilia Hrabovec: Gli archivi dei padri conciliari in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. In: Philippe Chenaux (ed.): Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. Città del Vaticano : Lateran University Press, 2015. ISBN 978-88-465-1048-8, s. 215-237.

3. Medzinárodný výskumný projekt Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland (1922-1939) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku (1922-1939)], (2013-2015)
financovaný Univerzitným podporným programom Nemeckého spolkového úradu pre kultúru a médiá.
Riešiteľka: Prof. Emília Hrabovec v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh (Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy Regensburg, Nemecko).

Publikácie:

Эмилиа Грабовец: Святой Престол и немецкие католические священники в Советском Союзе (1922-1938): назначения, контакты и каналы связи в международном контексте. In: Электронный научно-образовательный журнал «История» (Moskva). Tom 9. No. 4 (68). 2018.

Katrin Boeckh, Emilia Hrabovec (ed.): Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland 1922-1941. Quellen-Datenbank. Unter Mitarbeit von Steffi Keil. Unter: http://konnetz.ios-regensburg.de/about.php

4. Medzinárodný výskumný projekt Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804-1918 (Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie 1804-1918), (2010-2018)
projekt Univerzity vo Viedni
Spoluriešitelia z katedry: prof. Emília Hrabovec (slovenská národná koordinátorka), prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko, Dr. Gabriel Brendza, Mgr. Bernard Jozef Meliš.

Publikácia:

Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I: Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn. Ed. Rupert Klieber. Berlin : Duncker & Humblot, 2020.

5. Medzinárodný výskumný projekt Chiesa cattolica in Europa centro-orientale 1939-1945 e il nazionalsocialismo [Katolícka cirkev v stredovýchodnej Európe 1939-1945 a národný socializmus], (2018-2019)
v spolupráci s Pápežskou univerzitou Gregoriana (prof. Jan Mikrut)
Riešitelia z katedry: prof. Emília Hrabovec (koordinátorka slovenskej skupiny), Dr. Peter Slepčan

Publikácie:

Emilia Hrabovec: La Chiesa cattolica in Slovacchia (1939-1945) fra la fedeltà allo Stato nazionale e la resistenza contro gli influssi ideologici del Terzo Reich. In: Jan Mikrut (ed.): La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019, s. 823-842.

Peter Slepčan: I vescovi slovacchi e la questione della popolazione ebraica (1939-1945). In: Jan Mikrut (ed.): La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933-1945. San Pietro in Cariano : Gabrielli editori, 2019, s. 843-862.

6. Medzinárodný výskumný projekt Handbuch zur Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert [Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí], (2018-2021)
projekt Collegia Carolina v Mníchove v spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maximiliána v Mníchove a s Mníchovskou arcidiecézou.
Spoluriešiteľka: prof. Emília Hrabovec

Publikácie:

Emilia Hrabovec: Die Slowakei und der Heilige Stuhl 1918-1989. In: Handbuch der Religions- und  Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. Ed. Martin Schulze Wessel, Martin Zückert. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum), 2024. (Pripravuje sa.)

Emilia Hrabovec: Die Ausbildung des katholischen Priesternachwuchses in der Slowakei im 20. Jh. In: Handbuch der Religions- und  Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. Ed. Martin Schulze Wessel, Martin Zückert. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum), 2024. (Pripravuje sa.)

7. Metanexus Global Network Initiative Grant ID#: 1303 Globalization of Mankind as a Challenge for the New Forms of Communication between Science, Philosophy, and Faith (2007 – 2008)
Federation of Slovak Christian Intellectuals (USKI)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., SAV
Spoluriešiteľ z katedry: Mgr. Gašpar Fronc

Puiblikácia:

FRONC, Gašpar. Identita osoby v globalizujúcom sa svete. In: Radosť a nádej. 2008, roč. 11, č. 1, s. 42-48. ISSN 1335-3543.

8. HORIZON ERC Project 101044165 „Negotiating Sovereignty: Challenges of Secularism and Nation Building in Central Eastern Europe since 1780”.
Zodpovedný riešiteľ: prof. András Fejérdy (Research Centre for Humanities Budapest)
Spoluriešiteľ z katedry (senior researcher): prof. Emília Hrabovec

9. Medzinárodný výskumný projekt GLOBALVAT “Rebuilding the World, Society, and Human Identity (1939-1958): The Global Perspective of the Vatican Archives. Čiastkový projekt “Udienze”. Zadávateľ: Agence nationale de la recherche (ANR) France, hlavná riešiteľská inštitúcia École française de Rome (EFR) a Labratoire de Recherches historiques Rhône Alpes (LARHRA).
Participácia katedry: prof. Emília Hrabovec je členka Medzinárodnej vedeckej rady.

APVV, VEGA a iné národné projeky

APVV

1. Projekt APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy, (2019 – 2023)
Interdisciplinárny medzifakultný projekt UK
Vedúca projektu: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FiF UK
Spoluriešiteľ z katedry: Mgr. Gašpar Fronc

Publikácie k projektu:

FRONC, Gašpar. Zodpovednosť ako predpoklad reálnej slobody. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2020, roč. 17, č. 1, s. 6 – 26. ISSN 1335-8081.

FRONC, Gašpar. Premeny interpretácie teologického a matematického jazyka „knihy prírody“. In: Plašienková, Zlatica (ed.). Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 94 – 118. ISBN 978-80-223-5310-6.

FRONC, Gašpar. Teológia a matematika v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekej kozmológie a fyziky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-223-5541-4.

VEGA

1. Projekt VEGA Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodného a cirkevnopolitického vývoja 1963-1989, (2013-2015)
Vedúca projektu: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia z katedry: prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko

Publikácie k projektu (výber):

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016.

Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2015.

Emilia Hrabovec: L’Ostpolitik vaticana e la Cecoslovacchia. In: Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, roč. 3, 2014, č. 5-6, ISSN 2239-7302, s. 331-356.

Emília Hrabovec: L’Istituto slovacco dei Santi Cirillo e Metodio a Roma nel contesto politico-ecclesiastico. In: Slovak Studies. Rivista dell’Istituto Storico Slovacco di Roma, roč. 1, 2015, č. 1-2, s. 117-131.

Emilia Hrabovec: Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea. In: Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e
culturale, ponte tra Oriente e Occidente. Raccolta di studi in occasione del 1150° anniversario della missione dei santi Cirillo e Metodio nella Grande Moravia (863-2013). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016.

Emilia Hrabovec: The Vatican Ostpolitik and Czechoslovakia. National Aspects of the Political-Ecclesiastical Negotiations. In: András Fejérdy (ed.): The Vatican Ostpolitik 1958-1978. Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, Roma : La Viella, 2016. ISBN 978-88-6728- , s. 207-237.

Эмилиа Грабовец: Восточная политика Ватикана и Словакия во внутриполитическом, международном и церковном контекстах. (Vatican Eastern Politics and Slovakia in the Context of Inner, International and Church Politcs.) In: Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Выпуск 9 (53).

Emilia Hrabovec, Viliam Judák: Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina. In: Bernard Ardura, Philippe Chenaux (eds.): Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Città del Vaticano : Lateran University Press, 2016.

Jozef Haľko: Percepcia Druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensku v rokoch 1962 až 1965. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. XIII, 2016, č. 2.

2. Projekt VEGA Svätá stolica a slovenská otázka 1945-1958, (2020-2022)
Vedúca projektu: prof. Emília Hrabovec
Spoluriešitelia z katedry: prof. Viliam Judák, ThDr. Peter Slepčan

Publikácie k projektu (výber):

Emilia Hrabovec: The Holy See and Czechoslovakia 1945 – 1948 in the Context of the Nascent Cold War. In: Istorija (Istoriya) [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 8 (2021), s. 1-28 [online]. (WoS ESCI, SCOPUS)

Emilia Hrabovec: Die III. Päpstliche Mission für die Flüchtlinge und die Slowaken (1945-1951). In: Slovak Studies : Rivista dell'Istituto Storico Slovacco di Roma. - Roč. 7, č. 1-2. Soveria Mannelli : Rubettino Editore, 2021. S. 7-79 [6,35AH]

Emilia Hrabovec: Sfide e dilemmi della diplomazia pontificia di fronte al regime comunista in Cecoslovacchia (1948-1949). In: Libellus quasi speculum. Studi offerti a Bernard Ardura : Tomo 2. Vatikán : Libreria Editrice Vaticana, 2022. S. 1319-1356.

Emilia Hrabovec: The Beneš Government-in-Exile and the Holy See in the Context of the Sovietisation of Eastern Europe. In: Nuova Storia Contemporanea. - č. 2 (2022). S. 85-109.

Emilia Hrabovec: Challenges and Dilemmas of the Papal Diplomacy in the face of the Bolshevization of Czechoslovakia 1945-50. In: Nina Valbousquet, Simon Unger-Alvi (ed.): War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939-1958. Oxford: Berghahn, 2023. (V tlači.)

Emília Hrabovec:  Politické aktivity Matúša Černáka v exile v kontexte medzinárodného vývoja (1948-1955). In: Slovenský časopis historický. - Roč. 1, č. 1 (2021), s. 95-150.

Emília Hrabovec: „Boj o Slovensko neprebieha medzi Prahou a Bratislavou, ale medzi Prahou a Rímom.” Slovenská otázka vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a „ľudovodemokratickým” Československom 1945 – 1948. In: Slovenský časopis historický. - Roč. 2, č. 1 (2022), s. 48- 107.

Emilia Hrabovec: Biskup Pavol Hnilica a Svätá stolica. In: S odvahou a pokorou. Osobnosť a dielo biskupa Pavla M. Hnilicu SJ (1921 - 2006). Bratislava : Post Scriptum, 2022. - S. 55-108.

Emília Hrabovec: Udalosti roku 1948 v Československu a Vatikán. In: Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť. Bratislava : ÚPN, 2023, s. 131-158. (V tlači.)

Viliam Judák: Biskupská služba Eduarda Nécseya počas ponifikátu pápeža Pia XII. In: Notitiae historiae ecclesiasticae: Roč. 11, č. 2 (2022), s. 38-65.

Peter Slepčan: L’anno 1945 in Slovacchia dalla prospettiva della diplomazia vaticana. Due orientamenti, due nomi, Mosca e Londra. In: Slovak Studies : Rivista dell'Istituto Storico Slovacco di Roma : Roč. 8, č. 1-2. Soveria Mannelli : Rubettino Editore, 2022.

Iné národné projeky

1. Výskumný projekt SCIENTIA Svätá stolica a Sovietsky zväz v osemdesiatych rokoch 20. storočia, (2016-2017)
Riešiteľka: prof. Emília Hrabovec

Publikácia k projektu:

Emilia Hrabovec: L’Ostpolitik di Giovanni Paolo II e la Slovacchia (1978-1989). In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell´Archivio Segreto Vaticano. Vol. III. Inquisizione romana, Indice, Diplomazia pontificia. Ed. Andreas Gottsmann, Pierantonio Piatti, Andreas E. Rehberg. Città del Vaticano : Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vaticani, 108), 2018. ISBN 978-88-98638-10-9, s. 267-290.

2. Výskumný projekt Slovenského historického ústavu v Ríme Slovenská cirkevná emigrácia v Ríme a Svätá stolica 1945-1978 / Emigrazione ecclesiastica slovacca a Roma e Santa Sede 1945-1978, (2020-2021)
Riešiteľka: prof. Emília Hrabovec

Cirkevné dejiny - konferencie

2023
Kapitulská ulica od minulosti po budúcnosť
Bratislava 25.-26. mája 2023 (prof. Jozef Haľko, Dr. Peter Slepčan)
informácie o konferencii

Séminaire Les archives du pontificat de Pie XII: recherches en cours Séance 10: Les Nations au prisme de la guerre
Roma 18. mája 2023 (prof. Emília Hrabovec)
program

2022
XXIII International Congress of Historical Sciences.
Session The Holy See and the Revolutions of the 19th and 20th Centuries

Poznań 21-27. augusta 2022 (prof. Emília Hrabovec)
program

2021
War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939-1958
Roma 14-16. júna 2021 (prof. Emília Hrabovec)
program

2019
Religion, History, and Peace
Città del Vaticano 28. novembra 2019 (prof. Emília Hrabovec)
program

The Mindszenty Trial in the Perspective of Seventy Years. Prelate Fates in East-Central Europe
Budapest 13-14. februára 2019 (prof. Emília Hrabovec)
program

2018
Santa Sede e Cattolici nel mondo postbellico (1918-1922)
Roma 14-16. novembra 2018 (prof. Emília Hrabovec)
program