Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií pracovníkov katedry, automaticky preberaný z univerzitnej databázy publikačnej činnosti, je uvedený pri údajoch o jednotlivých pracovníkoch na stránke Personálne obsadenie.

Publikácie v predaji na fakulte

Publikácie, ktoré sú v predaji priamo vo fakultnej knižnici, je možné nájsť na stránke Fakultná knižnica.

Vybrané publikácie

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989).
Bratislava: LÚČ, 2017. ISBN 978-80-8179-059-1.

Druhé, doplnené a rozšírené vydanie monografie prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec vyšlo vo vydavateľstve LÚČ.

Ďalšie informácie o knihe sú uvedené na stránke noviniek.

Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 - 1989).
Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016. 400s. ISBN 978-80-223-4070-0.

Nová monografia prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, prodekanky RKCMBF UK vyšla vo Vydavateľstve UK.

Ďalšie informácie o knihe sú uvedené na stránke noviniek.

Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente.
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016. ISBN 978-88-209-9681-9. 407s.

Kniha vyšla vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana, jej spoluvydavateľkou je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK. Medzi spoluautormi knihy vystupuje z našej fakulty aj Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Ďalšie informácie o knihe sú uvedené na stránke noviniek.

Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 - 2013).
Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2015. 357s. ISBN 978-80-223- 3922-3.

Informácie o knižnej novinke, ktorá na 350 stranách ponúka zaujímavé čítanie o významnej inštitúcii pre Slovákov doma i vo svete, sú k dispozícii vo fakultnej knižnici RKCMBF UK v Bratislave.

Kniha bola predstavená na našej fakulte 3. decembra 2015.