Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií pracovníkov katedry, automaticky preberaný z univerzitnej databázy publikačnej činnosti, je uvedený pri údajoch o jednotlivých pracovníkoch na stránke Personálne obsadenie.

Publikácie v predaji na fakulte

Publikácie, ktoré sú v predaji priamo vo fakultnej knižnici, je možné nájsť na stránke Fakultná knižnica.

Vybrané publikácie

HRABOVEC, Emilia: Die III. Päpstliche Mission in Deutschland (1945-1950). In: Römische Quartalschrift, roč. 118 (2023) č. 1-2, s. 87-128. ISSN 0035-7812. WoS
https://www.herder.de/rq/hefte/archiv/118-2023/1-2-2023/die-iii-paepstliche-mission-in-deutschland-1945-1950/

HRABOVEC, Emilia: Johannes Paul II. und der slowakische Katholizismus auf dem Weg zur politischen Wende 1989. In: Revue d’histoire ecclésiastique, roč. 117 (2022) 3-4, s. 735-774.
DOI: 10.1484/J.RHE.5.132873. ISSN 0035-2381. CCC, WoS
https://www.rhe.eu.com/images/articles/Pdf_articles/RHE_117_34_2022_Hrabovec_1Page.pdf

HRABOVEC, Emilia: Sfide e dilemmi della diplomazia pontificia di fronte al regime comunista in Cecoslovacchia (1948-1949). In: PIATTI, Pierantonio (ed.): Libellus quasi speculum. Studi offerti a Bernard Ardura. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2022. S. 1319-1356.
https://www.academia.edu/96941144/Sfide_e_dilemmi_della_diplomazia_pontificia_di_fronte_al_regime_comunista_in_Cecoslovacchia_1948_1949_

HRABOVEC, Emilia: The Beneš Government-in-Exile and the Holy See in the Context of the Sovietisation of Eastern Europe. In: Nuova storia contemporanea. Quadrimestrale di studi storici e politici sull’età contemporanea, 2 serie (2022), no. 2, s. 85-109. ISSN 1126-098X.
https://www.lelettere.it/libro/24062-22-2

HRABOVEC, Emilia: Pavol Hnilica S.J., l’Europa orientale e la Russia nel contesto dell’Ostpolitik vaticana. In: ICKX Johan. (ed.):  L’Ostpolitik vaticana, l’Unione Sovietica e la Chiesa Ortodossa Russa (1958-1978). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana (Atti e Documenti, 58), 2021, s. 177-208. ISBN 978-88-266-0623-1.
https://www.academia.edu/49053994/Pavol_Hnilica_S_J_l_Europa_orientale_e_la_Russia_nel_contesto_dell_Ostpolitik_vaticana

HRABOVEC, Emilia: Pius XI. und der slowakische Episkopat. In: Römische Historische Mitteilungen, vol. 62 (2020). S. 79-111.

HRABOVEC, Emilia: Pio XI e la crisi di Monaco. In: Archivum Historiae Pontificae, 53 (2019). S.151-180.
https://www.unigre.it/en/events-and-communication/communication/news-and-press-releases/archivum-historiae-pontificiae-vol-53-2019/

HRABOVEC, Emilia: Santa Sede e Cecoslovacchia 1945-1965. In: HRABOVEC, Emilia, BRUGNOTTO, Giuliano, JURČAGA, Peter (ed.): Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia, 1945-1965. Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana (= Atti e Documenti, 44), 2018. ISBN 978-88-266-0140-3, s. 53-92 (v slovenskom preklade Svätá stolica a Československo 1945-1965 na s. 271-308).

GAVENDOVÁ, Oľga: Náboženská skúsenosť a viera v živote človeka podľa Romana Guardiniho. In: Verba theologica. Roč. 22, 2023, č. 1, s. 112-126
http://verba.ktfke.sk/data/uploads/archiv/verba-theologica-1_2023/7-religious-experience-and-faith-according-to-romano-guardini.pdf

GAVENDOVÁ, Oľga: Amo ergo sum. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 18, 2021, č. 1-2, s. 3-13
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/casopis_acta/ACTA-2021_1.pdf

GAVENDOVÁ, Oľga: Zo slepej uličky k transcendentnu. Kríza náboženskej skúsenosti a hľadanie východísk. Bratislava: Cathedra, 2020, 76 s.

GAVENDOVÁ, Oľga: Televízia, digitálne médiá a mýtus o jaskyni: krátka analýza vplyvu médií na ľudské poznanie. In: Theologos. Roč. 21, 2019, č. 2, s. 36-51.
https://www.unipo.sk/public/files/GTF/2019/Theologos/Theologos2019_2_def.pdf

GAVENDOVÁ, Oľga: Existenciálny význam nádeje v živote človeka. In: Studia Aloisiana. Roč. 7, 2016, č. 4, s. 47-61
http://studiaaloisiana.tftu.sk/wp-content/uploads/2017/01/Gavendov%C3%A1_2016_4.pdf

GAVENDOVÁ, Oľga: Čnosť odvahy a jej aktuálnosť. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. Roč. 13, 2016, č. 2, s. 71-85.
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/casopis_acta/ACTA-2016_2-redukovane.pdf

GAVENDOVÁ, Oľga: Ladislav Hanus e la dinamica dei valori. In: Slovak studies. Roč. 2, 2016, č. 1-2, s. 60-70.

JUDÁK, Viliam, POLÁČIK, Štefan (ed.): Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2009. - 476 s. ISBN 978-80-969-7873-1

JUDÁK, Viliam: Boží priatelia. Slovenské martyrológium. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2016. - 631 s. ISBN 978-80-8161-222-0

JUDÁK, Viliam, HLAD, Ľubomír: Riflessioni sull'escatologia negli Scritti maggiori di Hugo Rahner. Jihlava: Vysoká škola aplikované psychologie, 2019. - 137 s. ISBN 978-80-87871-06-5

JUDÁK, Viliam, LETZ, Róbert (ed.): Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén. The Cyrillo-Methodian tradition as connecting phenomenon. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2020. - 315 s. ISBN 978-80-89481-57-6

JUDÁK, Viliam, KRUPA, Jozef, ŠURÁB, Marian: Archbishop ThDr. Eduard Nécsey (1892 1968). Shepherd Teacher Preacher. Dublin: Internationalscientific board of catholic researchers and teachers in Ireland, 2022. - 297 s. ISBN 978-1-9989986-8-5

URAM, Jozef. Husserls Philosophie als indirekte Hilfe auf dem Weg zu Gott. In: VOLEK, Peter (ed.). Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein. Nordhausen. Verlag Traugott Bautz GmbH, 2016, s. 171-187. ISBN 978-3-95948-055-0.

URAM, Jozef. Mravné čnosti z hľadiska kresťanskej filozofie. In: Acta facultatis theologicae Universitatits Comenianae Bratislaviensis. roč. XIV, 2022, č. 1, s 1-18. ISSN 2644-6928.

URAM, Jozef. Nápravný Kristov sylogizmus v Bonaventúrovom Hexaëmerone. In: Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. 2021, ročník XV, č. 3, s. 135-143. ISS 1337-6535.

URAM, Jozef: Racionalistické a morálne redukovanie náboženskej skúsenosti. In: Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. 2022, ročník XVI, č. 2, s. 90-97. ISS 1337-6535.

URAM, Jozef. Objektívnosť morálnych hodnôt: problém Maxa Schelera. In: Studia Aloisiana. 2015, ročník 6, č. 4, s. 47-59. ISS 1338-0508.

URAM, Jozef. Je viera slepá? In: Viera v živote kresťana a Cirkvi. Bratislava: RKCMBF UK, 2013, s. 16-30. ISBN 978-80-88696-68-1.

FRONC, Gašpar. Teológia a matematika v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekej kozmológie a fyziky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-223-5541-4.
https://stella.uniba.sk/texty/RKF_GF_teologia_matematika_kozmologia_fyzika.pdf

FRONC, Gašpar. Premeny interpretácie teologického a matematického jazyka „knihy prírody“. In: Plašienková, Zlatica (ed.). Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 94 – 118. ISBN 978-80-223-5310-6.
https://philpapers.org/go.pl?id=FROPIT-2&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2Farchive%2FFROPIT-2.pdf

FRONC, Gašpar. Zodpovednosť ako predpoklad reálnej slobody. In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. 2020, roč. 17, č. 1, s. 6 – 26. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. ISSN 1335-8081.
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/casopis_acta/ACTA-2020_1.pdf

FRONC, Gašpar. Cesta k múdrosti – pokora a realizmus (spoločný základ vedy aj viery). In: Radosť a nádej. 2017, roč. 20, č. 1-2, s. 36 – 46. ISSN 1335-3543.
http://www.uski.sk/files/2017-5-Fronc-Gaspar-mudrost-pokora-realizmus.pdf

FRONC, Gašpar. Origin of human rights. In: DUFALOVÁ, Lenka, LENHARTOVÁ, Katarína, MIČÁTEK, Vladislav. eds. Communication as a measure of protection and limitation of human rights. Information in relation to human rights. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 173 – 180. ISBN 978-80-7160-345-0.