Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Školné v akademickom roku

Školné a poplatky

Úhrada školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018 [pdf]

Príkaz na úhradu odporúčame študentom vytlačiť priamo z AIS2 pre daný akademický rok. V príkaze sú vždy uvedené údaje pre konkrétneho študenta.

Predpisy o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom

Predpisy Univerzity Komenského o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom je možné nájsť na stránkach UK  v časti Legislatíva a dokumenty.